Links til gamle poster: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Danske produktionsprofiler for måneder - Svenske produktionsprofiler for 2019.


8. marts 2022:
EU har negligeret behovet for langtids-energilagre
Dette notat påviser sammenkoblingen mellem spotpriser for el og gas i Europa. En sammenligninge mellem årene 2020 og 2021 tyder på, at lagerkapaciteten for naturgas i Europa er for lille til at stabilisere priserne for både gas og el. Notatet er skrevet før krigen i Ukraine, men begivenhederne understreger vigtigheden af en ny, fællges lagerpolitik.
Se min kommentar

8. februar 2022:
Europa gentager fejlene fra 1970'ernes energikriser
På grund af risikoen for isvinter var danske kraftværker førhen forpligtet til at holde store lagre af brændsel ved vinterens begyndelse, men efter klimaforandringerne er der ikke mere risiko for isvinter og dermed ikke behov for brændselsreserver. Vi har imidlertid glemt risikoen for, at energipriserne løber løbsk, når brændselslagrene er små. I 2021 var Europa fatalt afhængig af gasimport fra Rusland. Det er en gentagelse af afhængigheden af olie fra Mellemøsten i 1970'erne. Bliver vi aldrig klogere?
Se min kommentar

22. oktober 2020:
En udfordrende sommer for de nordiske elnet
Kabelfejl og store prisforskell var karakteristiske for sommeren 2020 i de nordiske elsystemer. Det forenklede billede er, at Norge havde overskud af energi, mens Sverige havde elmangel. Årsagen var, at nettets transportkapacitet var for ringe. Effektiviteten af det nordiske elmarked har altid beroet på stærke samkøringsforbindelser. Hvordan kunne det så gå galt?
Her er min oversigt.

25. august 2020:
Perfekt håndtering af elmangel i Californien med styret lastbortkobling
Elmangel er en af konsekvenserne af den aktuelle hedebølge i Californien. For første gang siden 2001 måtte den californiske systemoperatør, California ISO, beordre strømafbrydelser under spidslasttimerne fredag og lørdag. Dermed fik forbrugerne lært lektien. Fra mandag blev forbruget mærkbart reduceret og nye strømafbrydelser kunne undgås. Fremgangsmåden har den fordel, at den opretholder nødvendige driftsreserver og forebygger derved systemsammenbrud og total blackout.
Jeg har samlet data fra perioden 14. til 17. august 2020 her (på engelsk).

6. august 2020:
Stadig delt nordisk elmarked og stigende vandstand i de norske magasiner
De to foregående indlæg har fremlagt observationer af ret forskellige nordiske spotpriser denne sommer. Forskellene udstiller transmissionssystemernes mangler på grund af vedligeholdelsesarbejder og kabelfejl. Problemerne synes at fortsætte ind i august 2020. Det indespærrede energioverskud i Norge medfører unormalt højt indhold i vandmagasinerne. Efter uge 31 var indholdet 94 % i Sydnorge (NO2) og stadig voksende.
Se min opdatering af Nordpools månedlige spotpriser og af de norske vandbeholdninger her (på engelsk).

26. juli 2020:
Spotpriser spredes til tre grupper
Oliepriserne er faldet. Spotpriserne i elmarkedet synes at følge oliepriserne.
Flaskehalse i de nordiske net har imidlertid delt spotmarkedet op i tre grupper: 1) Norge 2) Sverige, Østdanmark, Finland og de baltiske stater 3) Vestdanmaark, som adopterer tyske priser. Den svenske bekymring er forståelig.
Se ugentlige spotpriser for alle priceområder (på engelsk).

3. juli 2020:
Spotpriser bryder sammen i Norge. Kraftoverskud spærret inde.
Spild af penge og vedvarende energi
En opfølgning på mit 27. juni øjebliksbillede afslører, at Norge havde sit eget spotmarked fra marts 2020. Norge har et overskud af el, men ikke nok net til at eksportere det. Spotpriserne har været faldende til omkring en € pr. MWh i juni. Det fejlramte Skagerrak-kabel var en medvirkende årsag. Samtidigt måtte Sverige se risikoen for elmangel i øjnen. The faulty Skagerrak cables have contributed to the problem.
Mit overblik over Nordpools månedlige spotpriser og Norges vandmagasiner kan ses her (på engelsk).

29. juni 2020:
Svensk debat om risikoen for elmangel denne sommer
Svenska Kraftnät har indgået en aftale om forlænget drift af kernekraftenheden, Ringhals 1 og om ekstraordinær drift af en oliefyret enhed i Karlshamn. En væsentlig årsag er utilstrækkelig transmissionskapacitet. Svenske medier diskuterer risikoen for elmangel i Sydsverige denne sommer. Østdanmark er tæt forbundet med Sydsverige, men der er ingen tilsvarende debat i Danmark.
Se mit øjebliksbillede her (på engelsk).

21. maj 2020:
Danske planer om to energiøer
Den danske regerings nye klimainitiativ omfatter to energiøer, en i Østersøen og en i Nordsøen. Der er imidlertid adskillige uløste problemer.
Se min præsentation af en Vision om et vindkraftcenter i Nordsøen fra 2018 (på engelsk).

27. april 2020:
Skagerrak 4: Tre alvorlige fejl på dansk landkabel i 2019
Mit 2019 overview afslører en dårlig tilgængelighed af Skagerrak-forbindelsen mellem Norge og Danmark. Jeg havde ikke fundet årsagen, men nu har Energinet offentliggjort historien.
Læs Energinet's meddelelse her.

21. april 2020:
Lave markedspriser på el i 2020
Oliepriserne har nået et hidtil uset lavt niveau. Spotpriserne for elektricitet ser ud til at følge oliepriserne.

Spotpriserne for el i Danmark og Sverige svinger i området mellem norske og tyske priser afhængigt af, hvor nettets flaskehalse befinder sig.


14. april 2020:
57% af den danske elproduktion i 2019 var vindenergi
Denne note viser diagrammer og tabeller om dansk elforsyning i 2019. Den omfatter elbalance, spotpriser, udvekslinger og tendenser for perioden 2011 til 2019. Den diskuterer flaskehalsindtægter for udlandsforbindelserne og den reducerede overføringsevne for vigtige forbindelser med Sverige og Tyskland.
Læs 2019 electricity overview for Denmark..

3. marts 2020:
Elektricitetens veje og flaskehalse i Norden i 2019
De nordiske lande, Norge, Sverige, Danmark og Finland udgør 13 priszoner i elmarkedet. Udvekslinger pr. time, spotpriser ogt andre data for hver priszone kan downloades fra Nordpools markedsdata.Med disse data er det blevet muligt at analysere fordelingen af strømmen og handelshindringerne mere detaljeret end andre steder i Europa. Denne note er et nyt forsøg på at illustrere fordelingen af strømme og flaskehalse i Europa.
Se resultaterne for 2019 her (på engelsk).

29. februar 2020:
Fordelinger og flaskehalse i Europas elnet i 2019
Der har været en del interesse for de foregående års kort over strømmens veje i Europas elnet. Ny vindkraft har øget presset på Europas elnet og skabt nye hindringer for den grænseoverskridende handel med el. Jeg har prøvet at sætte tal på trængslen ved grænserne for at kunne lokalisere flaskehalsene. Resultaterne danner et billede af en europæisk trafik med køproblemer. Billedet er måske ikke tydeligt nok, men kan sandsynligvis forbedres ved en videreudvikling af metoden.
Se resultaterne for 2019 her. (på engelsk).

16. februar 2020:
Er de primære elnet i Europa stærke nok til Tysklands fluktuerende elproduktion?
I nogle europæiske lande opstår der negative spotpriser i elmarkedet, når det blæser. I februar 2020 oplevede Sverige negative elpriser for første gang nogensinde. De negative priser breder sig fra Tyskland. Tysk overproduktion flyttes til nabolandene. Det er en delikat balance st styre strømmene og undgå overbelastning af ledningerne. Begrænsede overføringsevner skaber køved grænserne og dermed hindringer for den internationale elhandel. Ny vind- og solkraft vil kræve stærkere net og andre forholdsregler. Derfor er det vigtigt at have etrealistsik indtryk af trængslen.
Læs min analyse for 2019 her (på engelsk).

31. januar 2020:
Danmark er en rundkørsel
Elimport dækkede omkring 23% af Danmarks elforbrug i 2019. Importen sparer udledning af drivhusgasser i Danmark. Alligevel spørger nogle, om importen er sort eller grøn. Det kan vi ikke vide, fordi el fra alle mulige kilder bliver blandet sammen i den rundkørsel, som de danske elnet udgør, og fordi Danmark er et transitland, mrn vi kan estimere den nationale oprindelse af den elimport, som forbruges i Danmark. Import of electricity covered about 23% of Denmark's consumption in 2019. The import saves GHG emission in Denmark. Nevertheless, some people ask if the import is black or green. We do not know because electricity from all sources is mixed in the Danish roundabout, and because Denmark is a transit county, but we can estmate the national origin of the imported electricity, which is consumed in Denmark.
Se mit estimat her (på engelsk).

14. december 2019:
Pludseligt tab af 1100 MW i Østdanmark i oktober 2019
Ingen elforbrugere blev mærkede noget den 8. oktober 2019 ved udfaldet af 1100 MW i Østdanmark. Derfor så den danske systemoperatør, Energinet, ingen anlædning til at nævne det offentligt. Den svenske systemoperatør, Svenska Kraftnät, tog ikke så let på det, så den 3. december 2019 offentliggjorde begge systemoperatører en kort beretning om hændelsen. Det meste af befolkningen støtter den grønne omstilling, men bryder sig ikke om de nødvendige transmissionsanlæg. Uheldigvis medfører fluktuerende produktion en øget transport af elektricitet. Måske kunne information om kritiske hændelser forbedre den offentlige forståelse for det voksende pres på nettene. Læs min kommentar: her (på engelsk).

30. november 2019:
Den nye ledning på vestkysten er en del af prisen for den grønne omstilling
Den almindelige mangel på forståelse af den grønne omstillings dilemmaer fik mig til at skrive dette læserbrev til Jyllands-Posten.

29. november 2019:
Øget stop af elproduktion i Vestdanmark
Når markedet for regulerkraft begynder at skabe overbelastning i nettene, skal den systemansvarlige gribe ind. Specialreguleringen er et fælles nordisk redskab til dette formål. Siden 2014 har specialregulering ned haft en bemærkelsesværdig vækst i Vestdanmark. Årsagen synes at være, at væksten af vindkraft i Vestdanmark og Nordtyskland ikke er fulgt op med tilsvarende forstærkninger af nettene. Desværre kan offentligt tilgængelige data om specialreguleringen ikke fuldt ud forklare årsager og konsekvenser. Baseret på Nordpool data, vil denne note (på engelsk) kvantificere og diskutere specialregulering i Danmark.

7. november 2019:
ENTSO-E undersøger alternative priszoner i Europa
Priszoner er vigtige for den optimale fordeling af ressourcerne i de europæiske elmarkeder. Nogle lande har kun én priszone, fordi de ikke ønsker forskellige spotpriser inden for deres territorium. Denne politik kan skabe hindringer for den internationale handel med el. ENTSO-E har indledt en undersøgelse af problemet.
Se min kommentar her (på engelsk).

29. oktober 2019:
Der mangler 45 % af de danske emissioner i klimaregnskabet
Den danske emissionsopgørelse viser, at emissionen af drivhusgas (GHG) falder støt hen mod det danske klimamål i 2030: en 70 % reduktion siden 1990. Men statistikken er ikke retvisende. De internationale regler omfatter ikke udledninger fra international transport på danske skibe, fly og køretøjer. Dette bidrag ville øge udledningen med 85 % i 2018. Emissionen fra danske økonomiske aktiviteter er vokset med 24 % siden 1990. Find en note med supplerende data her (på engelsk).

24. september 2019:
Uheldet, der ventede på at ske: Læren fra den britiske strømafbrydelse
Hvorfor forekommer der usandsynlige kombinationer af hændelser? Den 9. august 2019 skete "en sjælden og usædvanlig begivenhed, det næsten samtidige tab af to store generatorer" skete i Storbritannien. Men ifølge den tekniske rapport var der kun en enkelt årsag, nemlig et lynnedslag. Hændelserne var bygget ind i de anlæg, der svigtede, og ventede bare på at ske. Fejl i umoden software viser sig i virkelig drift. Strømafbrydelser kan ikke undgås.
Se min udredning her (på engelsk).
Sidste linje i mail fra en britisk kollega om problemerne med tyske togsæt:
BREXIT WILL SOLVE ALL THESE PROBLEMS...... WHEN ON 1st NOV BRITAIN DESIGNS AND MANUFACTURES ITS OWN GEAR!

18. september 2019:
Ny Nordpool-side med europæiske spotpriser
Spotpriser for el er vigtige for forståelsen af de europæiske elmarkeder, men det har indtil nu været nødvendigt at hente fra forskellige kilder og i forskellige formater. Nu er Nordpools side med spotpriser pr. time udvidet med data for Tyskland/Luxemburg, Østrig, Holland, Belgien og Frankrig.
Se min kommentar her (på engelsk).

2. september 2019:
Hvorfor er brændselsprisprognoser i almindelighed for høje?
Jeg har bemærket, at brændselsprisprognoser, som offentliggøres af danske myndigheder, næsten altid er for høje. Er det til fældigt eller tilsigtet? Jeg har samlet brændselsprisprognoser i nogle år, men jeg har desværre ikke prognoser fra før 2011. Prognoserne er vejledende ved planlægning af nye energiprojekter og kan være afgørende for udfaldet. Jeg anbefaler, at man kun starter energiprojekter, som er robuste over for brændselsprisvariationer, fordi prognoser altid er forkerte.
Jeg præsenterer og diskuterer tilgængelig danske data her (på engelsk).

3. juli 2019:
Folketingsvalg om klima i Danmark
Klimaet var hovedtema ved det nylige Folketingsvalg. Den vindende blok har sat et ambitiøst mål for udledningen af drivhusgasser i 2030. Men man har ikke forklaret reglerne for internationale sammenligninger af udledninger. Danmark er stolt af sin vindkraft. Den nødvendige reservekraft bliver i stigende omfang importeret fra nabolandene. Importeret el er formelt CO2-fri. Er det en smart strategi, eller er det at snyde på vægten?
Jeg har samlet nogle fakta og synspunkter (på engelsk).

13. maj 2019:
Overbelastede net afskærer vindkraft
Planlæggere af ny vindkraft tænker ikke på behovet for nye ledninger som følge af vindkraft udbygningen. Flaskehalse i nettet skaber handelshindringer og afbrydelse af vindmøllernes produktion. Den svenske systemansvarlige, Svemska Kraftnät, har nu fremhævet den manglende hensyntagen til behovet for ny infrastruktur i den svenske energiplanlægning. I Slesvig-Holsten har det taget mere end 15 år at bygge nye ledninger til vindkraften.
Se min note om netproblemer i nogle europæiske lande (på engelsk).

6. april 2019:
Dansk elforsyning i 2018
Denne note viser figurer og tabeller om dansk elforsyning i 2018. Den omfatter årets elbalance, spotpriser, udvekslinger og udviklinger 2011 til 2018. Den diskuterer flaskehalsindtægter for samkøringsforbindelserne og de reducerede overføringsevner for de vigtigste forbindelser til Sverige og Tyskland.
Læs "2018 electricity overview for Denmark" (på engelsk).

5. april 2019:
Europæisk netplan sår ny tvivl om økonomien af Viking kablet
ENTSO-E, det europæisk netværk af transmissions system operatører for el, har analyseret et stort antal europæiske transmissionsprojekter. Gevinsterne fra Viking kablet mellem Danmark og England synes langt fra tilstrækkelige til at gøre forbindelsen rentabel. Problemet er, at elproduktionen i Europa er inde i en omlægning med udfordringer og usikkerhed. Traditionelle rentabilitetsberegninger får ikke altid alle potentielle gevinster med.
Her er min kommentar (på engelsk).

5. april 2019:
Konti-Skan jubilæumsskrift udgivet med 14 års forsinkelse
I 2005 havde Konti-Skan forbindelsen mellem Danmark og Sverige 40 års jubilæum. Til den anledning lavede Eltras presse- og informationschef et jubilæumsskrift. Da Eltra samtidigt blev nedlagt, er skriftet først udkommet nu.

28. marts 2019:
Hvorfor skal der bygges nye højspændingsledninger?
 

14. februar 2019:
Danske produktionsprofiler for 2018 findes nu her

7. februar 2019:
Bekymring over voksende risiko for elmangel i Europa
Medier og systemoperatører har advaret om, at den faldende kapacitet af styrbar elproduktion i Europa vil medføre en øget risiko for elmangel. Ifølge "Mid-term Adequacy Forecast 2018" fra ENTSO-E vil risikoen for elmangel vokse i nogle lande fra 2020 til 2025, men alligevel stadig være på et acceptabelt niveau. Forudsætningen er en effektiv international koordinering af handel, transmission, netovervågning og produktion. Går international solidaritet så vidt? Jeg har samlet nogle indlæg (på engelsk).

28. januar 2019:
Øget importafhængighed for el blandt europæiske lande
Der er interessante ændringer fra 2017 til 2018 i mønsteret af udveksling af el i Europa. Blandt 16 udvalgte lande er de 11 nettoimportører. For dem er importen vokset med 26 %. Resultatet er, at hele gruppen på 16 lande er gået fra en nettoeksport til en nettoimport. En af forklaringerne er lav produktion på kernekraftværker i Belgien.
See European Power Grids heavily loaded in 2018.
Tidsserier med udvekslinger på timebasis findes i Download Sektionen.

4. november 2018:
Er Tysklands "Energiewende" ikke godt nok planlagt?
Det tyske forbunds-revisionskontor (Bundesrechnungshof) har offentliggjort en kritisk rapport om ledelsen af omlægningen af energiforsyningen (die Energiewende). Rapporten henviser til den sjette statusrapport fra det tyske økonomi- og energiministerium, som har ansvaret for energiomlægningen.  Her er min kommentar (på engelsk).

2. september 2018:
Nyttige lurver for udbud og efterspørgsel
Nordpool modtager hver dag et stort antal bud fra markedsaktører, som vil sælge eller købe electricitet den næste dag. Buddene er fortrolige, men resultatet, en kurve for udbud og efterspørgsel for hver time findes i tabeller på Nordpools hjemmeside. Udbuds- og efterspørgselskurver er nyttige i forbindelse med analyser af priser og udvekslinger i spotmarkedet. Denne note demonstrerer et værktøj til konvertering af tabellen for en dag til 24 diagrammer og den viser analysen af to ekstreme tilfælde fra 2018.

8. august 2018:
En tør sommer med mindre vandkraft og mindre vindenergi
Vejret i juni og juli 2018 var varmt og tørt. Ringe nedbør gav tørke og lav vandstand i de norske vandmagasiner. Produktionen af vindenergi var også mindre end normalt. For Danmark blev resultatet mere elimport og stigende spotpriser. Forsyningssikkerheden har ikke været påvirket, men tilfældet er en mulighed for at undersøge elforsyningssystemernes robusthed. Se min oversigt for juni and juli 2018.

3. juli 2018:
Tyskland sender overskud af sol- og vindkraft rundt i hele Europa
Energiomlægningen i Tyskland (die Energiewende) er ikke blevet ordentligtforberedt. De nødvendige transmissionsforbindelser er langt fra færdige. Infrastrukturens udvikling skulle have været koordineret med udbygningen af vind- og solenergi. Resultatet er stop af vindmøller, flaskehalse i nettet, negative spotpriser, begrænsninger på importforbindelserne, for høj udledning af drivhusgasser og en voksende eksport af elektricitet.
Se European Electricity Flows in 2017.
Tidsserier med udvekslinger på timebasis findes i Download Sektionen.

12. maj 2018:
Hvor grøn er Danmark?
Alle politiske partier i Danmark vil gerne være grønne. Det vigtigste grønne initiativ ser ud til at være ny vindkraft. Partierne i oppositionen overbyder regeringens plan om nye havmøller. Statsministeren har svaret med store avisreklamer, som betegner Danmark som en af verdens bedste klimanationer.
Jeg besluttede at lede efter fakta om dansk udledning af drivhusgasser. Se mine resultater her.

20. april 2018:
Sikkerhedsanalyser så bort fra flaskehalse i gasforsyning
I denne vinter har koldt vejr i Storbritannien og USA afsløret flaskehalse i gasforsyningen. 1970'ernes oliekriser er glemt, og analyserne af energiforsyningen ser ud til at se bort fra risikoen for energimangel. Kul dækkede det meste af merforbruget af el under kuldebølgen i USA. The National Energy Technology Laboratory (NETL) er bekymret for systemfleksibiliteten (system resilience) i fremtiden, når kul er udfaset. Læs mit resumé.

20. february 2018:
Hyppige reduktioner af dansk eksport til Sverige og Tyskland i 2017
Danmark integrerer vindkraft ved at eksportere vindkraftens spidser. Tyskland har ca. 20 % vind energi, hovedsageligt i Nordtyskland. Tyskland havde 147 timer med negative spotpriser i 2017. En velkendt flaskehals i Vestsverige, Vestkystsnittet, reducerede importen fra Danmark, især når produktionen af vindkraft i Danmark er høj. Norge er fremdeles et stabilt marked for dansk vindenergi, men hvor længe endnu?

6. februar 2018:
Nye download værktøjer til danske tidsserier
I tidligere indlæg har jeg informeret om bedre kilder til europæiske tidsserier, se 4. marts 2017, 22. februar 2017 og 16. december 2016. Energinet har udviklet en ny avanceret hjemmeside, Energy Data Service, med data fra danske kraftsystemer. Jeg har lavet værktøjer til konvertering af de nye dataformater til til enkle tidsserier på timebasis. Se de nye muligheder here (på engelsk). På grund af den forbedrede dataadgang forventer jeg ikke at opdatere min samling af tidsserier fremover, men jeg kan skaffe tidsserier på timebasis efter aftale.

20. januar 2018:
Driftsmønstre for 2017 viser behovet for reservekapacitet
Driftsmønstrene for 2017 kan give et indtryk af den reservekapacitet, som for tiden er nødvendig til indpasning af vindkraft i Tyskland, Storbritannien og Danmark. I nogle juledage i 2017 havde produktionen af vindkraft samme størrelsesorden som forbruget af elektricitet (Se de danske grafer). Nogle termiske kraftværker producerede desuden den nødvendige varme til fjernvarmen og den dermed følgende elektricitet. Til gengæld var den totale danske produktion af vindkraft under 100 MW i flere timer den 19. december. Traditionel produktion og import måtte dække behovet for elektricitet.

17. december 2017:
EU på vej med ny struktur af elnet og elmarkeder i Europa
Transport af vind- og solenergi i Europa bliver i stigende grad bremset af flaskehalse og ineffektive markedskoblinger. Elsektoren har ikke været i stand til at tilfredsstille det voksende transportbehov. EU Kommissionen har set behovet for koordinering. EU's råd for transport, telekommunikation og energi mødes den 18. december 2017 for at diskutere et vidtgående forslag om det indre elmarked.
Læs min introduktion af forslaget.

22. november 2017:
Viking Links økonomi vil bero på store prisudsving på fremtidige elmarkeder
Det har undret mig, hvordan Viking Link vil kunne give tilstrækkelige indtægter, fordi bølgerne af vindkraft i Storbritannien og på kontinentet ikke er så forskellige. Svaret er, at det ikke er nok at se på vindkraftens variationer. De tilsvarende spotprisvariationer får helt andre variationer. Forbindelsen kan godt blive rentabel, men økonomien bliver følsom, f.eks. over for indførelsen af fleksiblet elforbrug i form af "power to heat" og store batterier.
Her er forklaringen (på engelsk).

8. september 2017:
Storbritanniens vej til 80 % CO2 reduktion til 2050
National Grid fremlægger årligt fremtidsscenarier (FES) for energisystemer i Storbritannien. 2017-udgaven foreslår er grøn fremtid baseret på vindenergi, elimport og nye kernekraftanlæg. Importeret gas vil være et afgørende element i energiforsyningen frem til 2050 og længe derefter. Download de glimrende publikationer fra FES website eller læs min introduktion (på engelsk).

25. august 2017:
Driftsmønstre præges af vind- og solkraft i Danmark og Tyskland
Det er velkendt, at indpasningen af ikke-styrbar elproduktion (som vind- og solkraft) kræver øget fleksibilitet fra andre dele af elsystemet. Der har været diskuteret utallige smarte koncepter gennem de sidste 20 år, men det er stadig de konventionelle kraftværker, som sikrer den nødvendige fleksibilitet. Bliver de nye koncepter klar i tide? Følg udviklingen af de månedlige produktionsprofiler for Tyskland, Storbritannien og Danmark (under "Korte statistikker").

13. august 2017:
Brunkul og kul sikrede balancen i tysk elforsyning i 2016
Min tidligere note, 'Getting Rid of Wind Energy in Europe', medførte adskillige reaktioner, som fik mig til at lave en yderligere bearbejdelse af det tyske elsystem i 2016. Resultaterne bekræfter betydningen af den fossilt fyrede styrbare kapacitet. Tilsvarende danske resultater bruges til en sammenligning af kraftsystemer med 23 % og 40 % dækning med vind- og solenergi.

9. august 2017:
Er Tysklands klimamål for 2020 uden for rækkevidde?
I en note fra februar 2016 spurgte jeg, om Tyskland ville være i stand til at nå sine CO2-mål i 2020. I dag meddelte Agora Energiewende, at Tysklands udledning af drivhusgasser i 1. halvår er vokset fra 2016 til 2017 (se meddelelse på tysk).Agora Energiewende tilføjer, at uden en omgående indsats vil Tyskland "tydeligt forfejle" klimabeskyttelsesmålet for 2020.

4. juli 2017:
Sværere at afsætte vindenergi i Europa
Vedvarende energi var engang et lokalt anliggende. El fra en lokal vindmølle skulle forbruges i landsbyen. Nu driver overproduktion af el markedspriserne nedad, og der bygges nye, store samkøringsforbindelser til udenlandske markeder for vindkraftens spidser. Det vil kræve fleksibelt elforbrug i massivt omfang at vende tendenserne siden 2010.
Min analyse af tendenser og muligheder i Europa (på engelsk).

9. juni 2017:
Drift af dansk elproduktion helt uden de store kraftværker
Flere har bemærket den meget lave produktion fra danske centrale kraftvarmeværker den 7. juni. Importen fra Tyskland var omkring 2000 MW indtil kl. 18. Hvad var baggrunden? Denne note er et forsøg på at bekrive markedet og udvekslingerne med Tyskland, Norge og Sverige (på engelsk).

23. april 2017:
Elmarkederne vil afgøre vindkraftens integrationsomkostninger
Vindenergi har mindre kommerciel værdi end energi fra styrbare kraftværker. Jeg har anvendt markedsværdier i adskillige noter, men mange læsere forstår ikke konceptet. Denne note bruger data fra et enkelt døgn i et forsøg på at forklare, hvordan markedsværdien fremkommer:

2. april 2017:
Sydaustralien: Tiden er inde til en opdatering af de nationale sikkerhedsregler
AEMOs slutrapport om blackoutet den 28. september 2016
AEMO opretholdt de krævede reserver forud for blackoutet ifølge de nationale sikkerhedsregler. Slutrapporten lægger skylden for blackoutet på indstilling af styresystemerne på en del vindmøller, men diskuterer ikke, om National Electricity Rules, kapitel 4 om elsystemets sikkerhed, burde opdateres for at kunne møde udfordringerne fra ny invertertilsluttet produktion.
Her er AEMOs slutrapport og mine observationer (på engelsk).

2. april 2017:
Har spotpriserne for el nået bunden?
Brændselspriserne har været faldende siden 2011. Prognoserne har forudsagt stigende brændselspriser de sidste fire år. Til sidst må de få ret. De gennemsnitlige spotpriser for electricitet synes at følge råoliepriserne. Jeg har analyseret og diskuteret priser for årene 2010-2016. Mine resultater (på engelsk).

9. marts 2017:
Evaluerung af mangelfulde data fra ENTSO-E
Da jeg konstaterede en del mangler i data fra ENTSO-E Transparence Platform (ETP), ville jeg undersøge datakvaliteten nærmere. Jeg sammenlignede otte tidsserier fra ETP med nyere data fra systemoperatørerne i Frankrig (2015) og Sverige (2016). Se resultaterne i denne note (på engelsk).

22. februar 2017:
Tidsserier for 2016
Det var min hensigt at slutte redigeringen af tidsserier med data fra europæiske elsystemer, men det viste sig, at tidsserierne fra ENTSO-E er mangelfulde. Jeg downloadede og korrigerede visse data til mit eget brug og besluttede at stille disse data til rådighed for brugere af min hjemmeside. Mere information her (på engelsk). Link til download siden.

9. februar 2017:
Mindre vind og højere spot priser i 2016
I 2016 var der mindre vind og derfor også mindre vindenergi end i det foregående år. Det interessante ved 2016 er, at resultaterne ser ud til at bekræfte sammenhængen mellem andelen af vindeenergi og elmarkedets spotpriser. Til denne note har jeg udvalgt data, som kan vise udviklingen siden 2010, og som kan give et indtryk af dansk elforsyning i 2016: 2016: Less Wind Energy and Higher Spot Prices (på engelsk).

11. januar 2017:
Flaskehalse i de nordiske net under stormen "Urd"
Læsere af min note fra 30. december 2016 har spurgt, hvorfor Sverige har forhindret en transit af elektricitet fra Danmark til Norge. Denne tilføjelse (på engelsk) forsøger at lokalisere flaskehalsene i de nordiske net fra den 22. til den 31. december 2016. Den svenske "vestkystkorridor" er et reelt problem for Svenska Kraftnät. Det kan ikke udelukkes, at begrænsning af import under visse omstændigheder kan være den eneste udvej. Tilvæksten af vind- og solkraft i Europa vil gøre sådanne omstændigheder hyppigere.

1. januar 2017:
Sydaustralien: Vindmøller slået ud af multiple spændingsdyk
AEMO's 3. rapport om blackout den 28. september 2016
En opdateret rapport fra Australian Energy Market Operator (AEMO) afslører nye detaljer om omstændighederne bag blackoutet. En ikke-sanssynlig kombination af omstændigheder fremkaldte hændelsen, men AEMO antyder også, at bedre vejrprognoser og fyldestgørende information om vindmøllernes beskyttelsessystemer kunne have udløst bedre forberedelser.

30. december 2016:
El-net udfordret af julestormen "Urd"
Juledagene i 2016 blev karakteriseret af blæsevejr. Variationerne i vindkraft blev effektivt håndteret af den danske netoperatør, Energinet.dk. Det ser ud til, at det har været nødvendigt at lukke ned for vindkraft i Danmark.
Min note beskriver nordiske og tyske spotmarkeder og elbørser for dagene 22. til 27. december.

16. december 2016:
Bedre kilder til data til analyser af europæiske elsystemer
Jeg har samlet tidsserier på timebasis i nogle år. Nu er der kommet bedre kilder til data end samlingen på denne side, så jeg kan med god samvittighed stoppe min indsamling af tidsserier. Det glæder mig, at behovet for sådanne data har opnået bred anerkendelse. Samtidig vil jeg gerne takke de udenlandske kolleger, som har bidraget med data.

18. november 2016:
Tyskland vil bremse udvekslingen af el med Østrig
Udvekslingen mellem Tyskland og Østrig tvinger ofte Tyskland til at gennemføre "redispatch" (eller modhandel) på grund af flaskehalse i det tyske net. Redispatch koster mange penge. Derfor overvejer det tyske Bundesnetzagentur (forbundsnetbureau) andre virkemidler. Østrig er bekymret over det mulige tab af handelskapacitet med Tyskland.
Mere (på engelsk).

17. oktober 2016:
Tvivl om Viking Links økonomi
Den anslåede pris for Viking Link er 13,5 milliarder DKK. Projektet forventes at være tabgivende de første 7 driftsår. Indtægterne beror på forskelle i de to landes CO2 beskatning samt af ikke nærmere belyste stigninger i indtægterne efter 2030. Bliver det et nyt offentligt projekt, som bygger på for optimistiske antagelser? Rentabilitetsberegningens detaljer er hemmelige.
Min kommentar (på engelsk).

13. oktober 2016:
Blackout i Sydaustralia den 28. september 2016
Vindkraftens og driftreservernes roller er endnu ikke klarlagt
Tre 275 kV linjer og 315 MW vindkraft var blevet bortkoblet under en kraftig storm i Sydaustralien. Importen fra Victoria øgedes tilsvarende, og samkøringsforbindelsen blev udkoblet på grund af overbelastning. Australske Energy Market Operator (AEMO) har offentliggjort en foreløbig rapport om hændelsen.
AEMO's foreløbige rapport og mit resumé (på engelsk).
19. oktober 2016: AEMOs opdaterede rapport samt fortolkning fra ABC News

18. september 2016:
Energigruppen under European Physical Society (EPS) diskuterer aktuelle emner
Diskussionerne på mødet i EPS Energigruppen fornylig omfattede en bred vifte af centrale energiemner fra klimaændring, EROI (energiudbytte i forhold til investeret energi). kernekraftpolitik, spotmarkeder og transient stabilitet til prioriterede emner for ny forskning. Præsentationer fra mødet kan ses her.

22. august 2016:
Vind er ikke altid billigst
I 2014 meddelte Energistyrelsen, at vindkraft er den billigste teknologi til elproduktion. Udsagnet burde modificeres af to grunde: Havvind var (og er) en dyr teknologi, og olieprisen er faldet til en tredjedel siden 2014. Landvind er stadig blandt de billige teknologier, men havvind er sammen med alle undersøgte biomasseteknologier temmelig dyr. Vil kystnær vindkraft blive en hovedkilde til energi i fremtiden??

16. august 2016:
Ubrugelige brændselsprisprognoser
De brændselsprisprognoser, som offentliggøres af danske myndigheder, opfattes som vejledende for energiplanlæggere. Fra 2015 til 2016 er den forventede råoliepris i 2020 faldet fra 120 kr./GJ til 49 kr./GJ. Udsvinget viser, hvor stor usikkerheden på prognosen er. Energiplanlæggere og investorer bør omhyggeligt analysere de ekstreme tilfælde for at forebygge økonomiske tab.
Her er min sammenligning (på engelsk)

3. august 2016:
Kamp om subsidier til vedvarende energi i Tyskland
Tysk TV 1 (ARD) har sendt et interessant program om de økonomiske interesser i subsidier til vindenergi i Tyskland. Her er min korte præsentation (på engelsk).

31. juli 2016:
Lavere og mere lige engros priser på el i Europa
EU Kommissionen har offentliggjort et nyt bind med kvartalsvise europæiske spotpriser på el. Gennemsnitlige engros-priser for 4. kvartal 2015 og for 1. kvartal 2016 er blevet føjet til de korte statistikker.
Fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er gennemsnitsprisen for hele området faldet fra 43,5 til 33,2 €/MWh.

19. juni 2016:
For dyrt at lave el på biomasse
Mens olieprisen for et par år siden var i top, fremlagde Energistyrelsen en beregning af omkostningerne ved at producere el med forskellige teknologier. Overskriften var, at landmøller er den billigste teknologi til elproduktion. Resultaterne viste også, at biomasseteknologier er de dyreste. Siden da er råoliepriserne faldet til under halvdelen. Mere realistiske brændselsprisprognoser ville måske ændre rangordenen, men biomasse ville stadig være dyrest. Brugen af biomasse på kraftvarmeværker ligner en kostbar fejltagelse.

30. maj 2016:
Vindkraft i Danmark: dilemmaer og udfordringer
Min artikel "Towards 50% Wind Electricity in Denmark - Dilemmas and Challenges" er offentliggjort i the European Physical Journal - Plus, 131(5), 1-12. Artiklen (på engelsk) kan ses gratis her.

16. maj 2016:
Europæiske regler for VE-støtte bør harmoniseres
Europæiske elforbrugere støtter vedvarende energi, men på forskellige niveauer fra 0 i Finland til 40 €/MWh i Italien. EU anser den danske PSO-ordning for at være i strid med konkurrencereglerne. Derfor vil den danske regering flytte VE-støtten fra elregningen til statens budget, hvilket ikke bare ville bringe os på linje med Finland, men også lette danske virksomheder for at betale PSO.
Se min note om VE-støtte og industriens elpriser i Europa (på engelsk).

9. april 2016:
ENTSO-E forventer faldende, men tilstrækkelige kapacitetsreserver i 2025
Danmark vil ikke opretholde reservekapacitet i form af kraftværker. ENTSO-E's rapport, Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2015, synes at støtte denne position.
Læs min kommentar om ENTSO-E's rapport (på engelsk).
Download ENTSO-E's rapport here

29. marts 2016:
Indbringende flaskehalse
De gennemsnitlige priser for el på de europæiske engros markeder kan variere fra land til land med en faktor fem. Hovedårsagerne er flaskehalse i nettet og ineffektive markedsordninger, som forhindrer en udligning af priserne i Europa.
Flaskehalsene sørger også for indtægter til de europæiske netejere. Læs Lucrative Bottlenecks (på engelsk), som forklarer princippet bag flaskehalsindtægterne og fremlægger danske resultater.

25. februar 2016:
Korte statistikker
De fleste lande omstiller deres elforsyningssystemer ved at installere mere vindkraft og flere solceller. Produktionen fra disse teknologier er svingende og ikke-styrbar. Det medfører en betydelig ændring af elsystemets egenskaber. Jeg har føjet en ny sektion med korte statistikker til denne hjemmeside for at kunne påvise nogle tendenser under omlægningen.
Indtil nu omfatter statistikkerne Europæiske kvartalsvise engros-priser og et udvalg af Danske tendenser.

30. januar 2016:
Kan Tyskland opfylde sine CO2 mål i 2020?

29. januar 2016:
Nye tyske havmøller hindrer dansk eksport af el
Tyskland idriftsatte 1,77 GW havmøller i Nordsøen i den første halvdel af 2015. På grund af flaskehalse i det tyske net blev eksportkapaciteten fra Vestdanmark til Tyskland reduceret med over 50 % fra 2014 til 2015.
Læs mere her (på engelsk)

29. januar 2016:
ENTSO-E's Transparency Platform: Fremtidens kilde til europæiske markedsdata
ENTSO-E åbnede formelt sin transparens platform (TP) den 5. januar 2015. Siden da har TP indsamlet og offentliggjort tidsserier med elmarkedsdata for EU-lande. De hidtil indsamlede data er mangelfulde for flere lande. Derfor bliver der fra de sædvanlige kilder også samlet data for 2015 til download sektionen på denne hjemmeside. Kilden vil fremgå i toppen af hvert enkelt ark.

21. januar 2016:
Rekorder og tendenser i dansk elforsyning
Fra 2010 til 2015 voksede produktionen af vindenergi i Danmark fra 20 % til 40 % af elforbruget og spot markedspriserne faldt til det halve.
I 2015 blev balanceringen af den ikke styrbare danske elproduktion stadig udført i udlandet.
Vil disse tendenser fortsætte til 2020?
Min status for 2015 (på engelsk)

11. januar 2016:
e-Highway2050 - Vision for et europæisk supernet
Der har tidligere været fremlagt ideer til reduktion af CO2-udslip i Europa. I de fleste tilfælde er de tekniske og politiske udfordringer overset eller nedtonet.
Nu har et stort projekt med støtte fra EUs 7. rammeprogram præsenteret detaljerede analyser af udviklingen af et europæisk el-net fra 2030 til 2050 i form af et glimrende hæfte.
Se hæftet e-Highway2050 og mit sammendrag (på engelsk)

5. januar 2016:
Danmarks stigende afhængighed af udenlandske ressourcer til elsystemets balancering
Vindkraft og solceller er ikke-styrbare kraftkilder. Der skal være adgang til tilstrækkelige fleksible ressourcer for at indgå strømafbrydelse og for at begrænse spild af vedvarende energi. Indtil nu har nabolandene leveret det meste af reguleringsarbejdet for dansk elforsyning. Den danske afhængighed af udenlandske ressourcer vokser i takt med tilgangen af vind- og solenergi.

14. december 2015:
Vil Nordel genopstå?
Tidligere var Nordel et af de mest vellykkede eksempler på nordisk samarbejde. I 2009 blev alle opgaver overført til den europæiske organisation for transmissionsselskaber, ENTSO-E. Fornylig har en nordisk rundbordssamtale fremhævet behovet for en stærkere organisatorisk ramme på nordisk niveau til håndtering af elsystemernes fremtidige udfordringer. Kommer der et nyt nordisk samarbejde, og hvem skal styre det?
Her er min evaluering og roundtable proceedings (på engelsk)

11. november 2015:
Faldende spotpriser i elmarkedet siden 2006
Danske spot priser for el følger enten nordiske eller tyske markedspriser de fleste timer. Både nordiske og tyske spot priser viser en klar faldende tendens, som sandsynligvis vil fortsætte. De faldende indtægter fra engros markedet skal udlignes af voksende subsidier til vedvarende energi.

23. oktober 2015:
Er elpriserne i Tyskland blevet stabile?
Det tyske ministerium for økonomi og energi lover faldende elpriser. Mon de er for optimistiske?
Gælder det også i Danmark?
Læs min vurdering (på engelsk)

5. oktober 2015:
På vej mod 50 % Vind-el i Danmark
Den 23. september orienterede jeg energigruppen under European Physical Society (EPS) om integrationen af vindkraft i de danske elsystemer.
Her er min præsentation (på engelsk) og links til EPS og energigruppen

17. september 2015:
Voksende afstand mellem forbrugerpriser og en gros priser for el i Europa
Agora-Energiewende fortæller i en kommentar den 15. september 2015 om den voksende afstand mellem forbrugerpriser og en gros priser for el i EU. Agora-Energiewende beroliger med, at forbrugerpriserne i Tyskland ikke vil vokse i 2016, "hvis elhandlerne kalulerer ærligt".
Link til historien på Agora Energiewende og til min kommentar (på engelsk).

18 August 2015:
IEEE artikler om elforsyningens udfordringer og muligheder
Juli/august nummeret af "IEEE Power & Energy Magazine" er et temanummer med en række interessante artikler under overskriften "Markedsvækst - Elforsyningens økonomi".
Jeg har lavet en anmeldelse af artiklerne (på engelsk), men anbefaler læsning af de komplette udgaver. En kort anmeldelse kan ikke give en rimelig forståelse af de komplekse emner.

23. juli 2015:
Fra 140 % vindkraftrekort fredag til vindstille lørdag
Flere internationale medier berettede begejstret om 140 % vindkraftrekord i Danmark natten til den 10. juli. Men allerede næste dag havde vinden lagt sig.

24. juni 2015:
Forvirring over deklarationer af el
94 % af de danske elforbrugere betaler stigende PSO tariffer for at få mere el fra vedvarende energikilder. I stedet får de mere og mere atomenergi ifølge EU deklaration af elektricitetens oprindelse.
Her er forklaringen (på engelsk)

18. juni 2015:
EPS synspunkter om europæisk energi politik
Energigruppen under European Physical Society (EPS) har sendt nogle interessante iagttagelser og anbefalinger om europæisk energipolitik til energipolitikere i EU.
Se udtalelsen fra EPS (på engelsk)

12. juni 2015:
Samfundsvidenskaberne savnes i dansk Smart Grid forskning
Danmark har høje ambitioner for udviklingen og implementeringen af Smart Grid. En arbejdsgruppe har vurderet dansk Smart Grid forskning og påvist flere mangler. Det er et hovedproblem, at forskningen i markedsdesign og kommunikation er utilstrækkelig.

17. april 2015:
Flaskehalsproblemer mellem Norge og Tyskland
Nogle medier har berettet, at Tyskland hindrer elimport fra Danmark. Die Energiewende i Tyskland medfører flaskehalse i de interne tyske net. Den tyske løsning hedder redispatch, men ved at begrænse den internationale handel kan Tyskland reducere udgifterne til redispatch.
Se mit overblik over transmissionsprojekterne i Slesvig-Holsten med mine kommentarer til markedsordningerne (på engelsk).

25 March 2015:
Tysk grønbog om fremtidens elmarked
Den tyske energiomlægning (die Energiewende) medfører voksende udfordringer for elmarkedet. De alvorligste problemer er flaskehalse i nettet og regional effektmangel. Grønbogen analyserer problemerne og fremlægger alternative løsninger.
Her er hele grønbogen (udgave på engelsk)
og her er min kommentar (også på engelsk).

17. marts 2015:
Kraftvarmen på retur i Danmark
Fjernvarmen har været voksende i Danmark i årtier og dækker nu ca. 55 % af behovet for rumopvarmning. Kraftvarmen har også været voksende, men siden århundredeskiftet er det gået tilbage.
Se hvorfor her

16. februar 2015:
Vindenergiens gennemsnitlige markedsværdi i 2014
Den totale produktion af vindenergi er fremhævet som bevis på et vellykket dansk vindenergiprogram. Markedsværdien af den producerede energi fortjener også opmærksomhed.
Se min korte note: "The Market Value of Wind Energy" (kun på engelsk).

14. januar 2015:
Vindkraft under stormene Dagmar og Egon
Tvillingestormene Dagmar og Egon passerede Danmark den 9. og 10. januar 2015 og skabte nye kombinationer at markeds- og nettilstande.
Se min oversigt for 9. til 12. januar 2015 (på engelsk).

12. januar 2015:
Overskud af vindkraft 1. og 2. januar 2015
Der er udbredt interesse for at få belyst, hvad der sker i elmarkedet og i transmissionsnettet, når produktionen af vindkraft er høj. I denne stormsæson er der rig lejlighed for at undersøge det.
Se min oversigt for 1. og 2. januar 2015.

19. december 2014:
Nye data på download-siden
Takket være interesserede medlemmer af Energigruppen under European Physical Society (EPS) har det været muligt at føje 2013-data på timebasis for Tjekkiet, Finland og Spanien til datasamlingen. Desuden er udvekslinger pr. land eller pr. forbindelse tilføjet for Danmark, Finland, Tjekkiet, Storbritsnnien, Frankrig og Spanien. Desværre mangler der stadig komplette udveslingsdata for Tyskland. Se download-siden.
Klik på kortet for at se, hvor der er indsamlet udvekslinger på timebasis (de grønne pile).

13. december 2014:
12% højere omkostninger til el på grund af vindkraft
Rockwool-fonden har udgivet en rapport om prisen for vindkraft i Danmark for årene 1998-2011. Rapporten finder en gennemsnitlig forøgelse af elomkostningerne på 12 %. Det kan være en rimelig pris for den opnåede reduktion af CO2-udslippet. Spørgsmålet er, hvorfor sådanne cost-benefit analyser ikke indgår i den danske klimadebat.
Link til rapporten (på engelsk).

13. december 2014:
Energinet.dk skal informere om fremtidige netproblemer
En ny rapport på 196 sider skitserer en ny regulering af den danske elsektor. Væsentlige elementer heri vil være en bedre planlægning og information om forsyningssikkerhed.
Se min kommentar (på engelsk).

13. december 2014:
Vindkraft pressede danske net i 2013
I 2013 tvang stormene Allan og Bodil danske vindmøller til at indstille produktionen. Jeg har prøvet at afdække fakta.
Her er min historie (på engelsk).

13. december 2014:
Ny dansk rapport om Smart Grid forskning
Smart Grid forventes at bidrage til balanceringen af den fluktuerende produktion fra vindmøller og solpaneler. De danske energiforskningsprogrammer har udarbejdet en rapport om behovet for yderligere Smart Grid forskning og udvikling for at opnå effektiv drift med 50 % vindenergi i 2020.
Link til rapporten.

14. november 2014:
Opfordring til udvikling af en ny europæisk database med driftsdata
Det var meningen med min datasamling på downloadsiden at demonstrare anvendelsesmulighederne for en simpel database med data fra flere europæiske lande i fælles format. Nu tror jeg, at tiden er inde til at udrede erfaringerne indtil nu og udvikle en ny og bedre database.
Se min præsentation (på engelsk) til energigruppemødet under det Europæiske Fysiske Selskab.

9. august 2014:
Hvad er et kapacitetsmarked?
Flere har bedt om en forklaring på, hvad et kapacitetsmarked er. Det er indviklet stof.
Her er mit forsøg på en forklaring.

7. august 2014:
Danmark bør indføre et kapacitetsmarked
Der lukkes effektive kraftværksblokke i Danmark. Kapacitetsordninger i nabolandene og et dansk underskud af styrbar kapacitet vil føre Danmark ud i en sårbar position.

9. juli 2014:
Er elnettene godt nok forberedt på alvorlige driftsforstyrrelser?
Et læserbrev i IEEE Power & Energy bringer den bekymrende iagttagelse, at retableringstiden efter blackouts er vokset betydeligt siden 1960'erne.
Her er historien.

27. juni 2014:
Har Tyskland den bedste forsyningssikkerhed for el i Europa?
Det tyske ministerium for økonomi og klima (BMWI) hævder, at Tyskland har den mest pålidelige elforsyning i EU. Men sammenligningen med andre EU-lande er manipuleret og BMWI nævner ikke Danmark. Se min kommentar.

8. juni 2014:
Danmarks fossilfrie fremtid
Energistyrelsen har udgivet en rapport med 5 scenarier for et fossilfrit Danmark i 2050.
Her er rapporten.

5. juni 2014:
Danmarks afhængighed af el fra udlandet
Er integration af vindkraft en success i Danmark? Eller bliver dansk vindenergi solgt til udlandet for ingen penge?
Her er mit bidrag til myterne.

25. april 2014:
Adgang til fortiden
Siden 2005 er der sket store forandringer i dansk elforsyning. Mange af virksomhederne fra årene før 2005 findes ikke længere. Det betyder, at adgangen til dokumenter om f.eks. Elsam, Elkraft, Eltra og Nordel ikke er umiddelbart tilgængelige. Med gode venners hjælp har jeg skaffet et udvalg af årsberetninger og enkelte andre dokumenter, som kan ses her.
Skulle nogen ønske at bidrage til samlingen, modtager jeg gerne relevant materiale. Det kan være som pdf-filer eller evt. papirudgaver til scanning.

28. marts 2014:
Statistical Survey 2013
med vindkraftdata for 7 europæiske lande findes her.

20. Marts 2014:
Danske elpriser på vej til himmels
Siden år 2000 er elpriserne i Danmark vokset dramatisk. Hvad skete der? Ingen synes at føle et ansvar for omkostningerne til elforsyning i Danmark.

29. januar 2014:
Forfølger DONG Energy de forkerte mål?
En kommentar til salget af DONG Energy aktier til Goldman Sachs.

25. januar 2014:
Rekordhøj produktion af vindenergi i December 2013
Fakta om elforbrug, vindkraft, udvekslinger og spotpriser i december 2013.

11. januar 2014:
En bedrøvelig historie
Danske elforbrugere har fået topplaceringen på en liste over elpriser i EU.
Læs min kommentar

7. januar 2014:
Hvad skal supplere sol og vind i 2020?
I 2020 ventes elforbruget dækket med 50 % vindenergi og 4 % solenergi. Men hvad skal de sidste 46 % bestå af?
Denne artikel er publiceret i "Naturlig Energi" og "fjernvarmen" i januar 2014.

21. december 2013:
Energibesparelser medfører højere afgifter
Ændrede forbrugsmønstre for energi får provenuet af energiafgifter til at falde. Dette kompenseres med højere eller nye afgifter, så forbrugerne må betale både det samme afgiftsprovenu og de dyrere energiløsninger. Dette er indtil nu ikke fremgået af den offentlige energiplanlægning.

3. december 2013:
Yderligere fald i dansk kraftvarme til 2020
For Grøn energi under Dansk Fjernvarme er der udarbejdet 4 scenarier for udviklingen indtil 2020.
Se rapporten her

28. november 2013:
Belgiske data føjet til download siden
Takket være Hubert Flocard er det nu muligt at download belgiske data for elforbrug og vindkraft, herunder separate tidsserier for landmøller og havmøller.

17. november 2013:
Dansk erkendelse af faldende effektivitet af vindmøller
Antagelser om faldende effektivitet af danske vindmøller blev diskuteret nedenfor den 22. september 2012 og den 25 december 2012. Nu er faldet også konstateret af en dansk ekspert.
Læs mere

16. november 2013:
Elselskaber i Californien skal sørge for energilagring
Nu har California Power Utility Commission (CPUC) sat mål for elselskabernes udbygning af energilagre.
Her er min introduktion (på engelsk)

3. oktober 2013:
'Power to Heat' præsentation i Rotterdam
"Projectgroep Biomassa & WKK" holdt seminar i Rotterdam den 2. oktober 2013.

29. september 2013:
Det tyske pumpekraft paradoks
Pumpekraft synes at være den perfekte teknologi til udglatning af belastningsvariationer. Nu ser det ud til, at Vattenfall er ved at lukke sit tyske pumpekraftværk, fordi det taber penge.
Her er min økonomiske analyse (på engelsk)

6. september 2013:
Nu også onshore og offshore vindserier for 2011
Energinet.dk oplyser, at separate tidsserier for vindenergi opdelt i onshore og offshore energi nu også er tilgængelige for 2011. 2011 anses for et særligt normalt vindår.
Tidsserierne kan hentes fra mit downloadcenter.

2. september 2013:
Tidsserier for vindkraft fås nu både onshore og offshore
Energinet.dk offentliggør nu separate tidsserier for dansk vindenergi på timebasis opdelt i onshore og offshore energi.
Tidsserierne for 2012 og 2013 kan hentes fra mit downloadcenter.
Tidsserier for solceller (PV) forventes snart at følge efter.

23. Juli 2013:
100 % VE er et misvisende mål
Der skal i den nærmeste fremtid træffes afgørende beslutninger om udviklingen af de danske energisystemer i perioden 2020 til 2035. En omfattende energianalyse fra Dansk Energi stiller nogle meget interessante spørgsmål.
Læs min orientering

19. Juli 2013:
Det tyske net balancerer på en knivsæg
Det tyske Bundesnetzagentur har offentliggjort sin rapport om forsyningssituationen for elektricitet og gas i vinteren 2012/13. Systemets balance afhænger i stigende grad af eksport af elektricitet.
Læs min kommentar (på engelsk)

6. Juni 2013:
Mangel på åbenhed hos Bundesnetsagentur
Det tyske Bundesnetzagentur udsrbejder en rapport om nettilstanden i Tyskland til foorbundsministeriet for Økonomi og Teknologi hver 14. dag. Af uransagelige grunde er rapporterne hemmelige.
Læs mere her

23 May 2013:
Nye norske kabler til Tyskland og Storbritannien
Statnett har underskrevet aftaler om nye kabelforbindelser til Tyskland og Storbritannien.
Læs mere her

14. maj 2013:
Præsentation af 'Power to Heat' i Salzburg
En ERA Net workshop gennemførtes som et led i Smart Grids Week i Salzburg fra 13. til 17. maj 2013.
Her er min præsentation i en engelsk udgave

8. maj 2013:
Ingen planer om et dansk kapacitetsmarked
Min kommentar fra den 9. januar 2013 efterlyste en åben dansk strategi for den fremtidige kraftværkskapacitet. Den 22. marts 2013 erklærer direktøren for Energinet.dk, Peder Østermark Andreasen, i en kronik, at et kapacitetsmarked i Danmark ville påføre elforbrugerne en unødvendig omkostning.

8. maj 2013:
50 års blackout erfaringer
Blackout rapporter har været vigtige kilder til forbedret driftssikkerhed i alle elforsyningssystemer.
Læs her om indsamlede og glemte erfaringer (på engelsk).

12. april 2013:
Power to Heat - IKEM Workshop i Berlin
Institut for Klimabeskyttelse, Energi and Mobilitet, IKEM, i Berlin gennemførte en workshop, Power to Heat, den 10. april 2013. Formålet var at udveksle erfaringer mellem eksperter med politisk, teoretisk og praktisk baggrund om det mulige samspil mellem varmesektoren og elsektoren for at opnå den bedst mulige indpasning af vedvarende energi.
Her er mit oplæg (på tysk)

7. april 2013:
Ny simuleringsmodel af det tyske elsystem
Et nyt simuleringsværktøj er udviklet til en klient. Det simulerer tysk elproduktion time for time fra 2010 til 2020 ud fra en prioritetsliste.
Mere information her

31. marts 2013:
Statistical Survey 2012
Observationer for 2012:
- Elektriciteten flød hovedsageligt fra nord til syd i Europa
- Meget lave nordiske og tyske spot priser
- Tæt kobling mellem danske og tyske spotpriser
- Rekordlav termisk produktion i Danmark
- Vindkraftanalyser for 6 europæiske lande
Læs mere i Statistical Survey 2012 (på engelsk)

21. februar 2013:
ENTSO-E om forsyningssikkerhed og kapacitetsmekanismer
ENTSO-E (the European Network of Transmissions System Operators for Electricity) har offentliggjort et interessant svarpapir til en konsultation fra den Europæsike Kommission om "kraftværkskapacitet, kapacitetsmekanismer og det indre elmarked".
Se mere her

9. januar 2013:
Et spil om forsyningssikkerhed
Vil der være tilstrækkelig kraftværkskapcitet i 2020? Dansk Energi siger nej. Systemoperatøren, Energinet.dk, har tillid til, at nye udlandsforbindelser kan erstatte nedlagte kraftværker.
Læs mere her

25. december 2012:
Ny analyse af vindmøllers produktion
The Renewable Energy Foundation har publiceret en ny analyse af vindmøllers præstationer i Danmark og UK (Storbritannien og Nordirland). Analysen er udført af professor Gordon Hughes. Hovedresultatet er, at vindmøllernes produktion viser et overraskende stort fald med alderen, især i UK. Vedligeholdelsespolitik og mangelfuldt design kan have bidraget til resultaterne.
Se mere her

17. december 2012:
Ny fortolkning af forsyningssikkerhed
Den 28. november vedtog den tyske regering en forordning om afbrydelse af store elforbrugere inden for rammerne af intelligente net. Baggrunden er de stadig hyppigere tilfælde af pressede situationer i de tyske transmissionsnet som resultater af "die Energiewende".
Se mere her

22. november 2012:
Solceller kan begrænse eloverløb og brændselsforbrug
Regeringen har lagt en dæmper på solcelleudviklingen i Danmark. Jeg har undersøgt samspillet mellem solceller, vindkraft og kraftvarme. En vis andel af solceller synes at reducere de ubalancer, som vindkraften har skabt. Ud fra et driftsmæssgt synspunkt bør vindmøllerne producere omkring tre gange så meget som solcellerne.
Se resultaterne (på engelsk) her

26. oktober 2012:
Vil vindkraft og solceller fortrænge kraftvarme?
I 2001 leverede kraftvarmen 60 % af Danmarks elforbrug. I 2020 skal 50 % komme fra vindkraft. Kraftvarmeværker og vindmøller konkurrerer allerede nu om salg af el. Et boom i solceller vil forøge konkurrencen. Men kraftvarmens fleksibilitet er vigtig for indpasningen af vindkraft. Hvad bliver kraftvarmens fremtidige rolle?
Se min præsentation fra Dansk Fjernvarmes årsmøde 2012.

20. oktober 2012:
Data samling opdateret med 3. kvartal 2012
Fra 2012 omfatter samlingen af tidsserier på timebasis windkraft produktion of andre relevante data fra Danmark, Tyskland, Republikken Irland, Storbritannien, Frankrig og Spanien.
Download data her

22. september 2012:
Tegn på svagt faldende produktion for vindmøller i Danmark
Det hævdes, at kapacitetsfaktoren for vindmøller i nogle lande falder med indtil 2 % om året. Det antages, at hovedårsagen er slitage. Også vindmøller i Danmark har en svagt faldende produktion, men slet ikke i den størrelsesorden. Her synes årsagen at være skiftende vindforhold. 3.215 landmøller installeret mellem 1992 og 2001 er analyseret.
Se resultaterne her (på engelsk)

9. september 2012:
En visioner for tysk elforsyning i 2050
Tyskland har ambitiøse planer for omstillingen til vedvarende energi. Deutsche Energie Agentur (dena) har udgivet en ny undersøgelse om integrationen af vedvarende energi i Tyskland. Studiet er baseret på vejledende scenarier, som er udgivet af Forbundsministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed (BMU).
Læs om et Tyskland med 86 % VE i elforsyningen her (på engelsk)
Det nye dena studie (på tysk)
Vejledende studie 2010 (på tysk med engelsk sammendrag side 31-60)

9. september 2012:
Verdens største blackout
Den 30. juli 2012 og igen den følgende dag var der store driftsforstyrrelser i Indien. Vekselstrømsnet er komplekse systemer. Store vekselstrømssystemer er særligt sårbare. I Indien var lokale overbelastninger indledningen til en dominoeffekt, som berørte op til 620 millioner mennesker.

1. September 2012:
DOE Rapport om bedste praksis i integration af vindkraft
To af ni fremhævede eksempler er fra Energinet.dk
Det amerikanske energiministerium (DOE) har taget det bemærkelsesværdige initiativ at få lavet en oversigt over, hvor langt man verden rundt er kommet med indpasning af vindkraft. Oversigten omfatter 72 % af verdens kapacitet af vindkraft. Vindkraften har påvirket driftsforholdene, Systemoperatørerne har allerede ydet en betydelig udviklingsindsats for at opretholde normal systemsikkerhed.

20. Juli 2012:
Smart Grid er ikke hele løsningen
Jeg synes, at troen på, at Smart Grid kan sikre vindkraftens integration i Danmark, ofte overdrives. Jyllands-Posten har i dag bragt min kommentar.
Se mit læserbrev

14. Juni 2012:
Dansk kraftvarmesystem med sæsonlager for energi
Lagring af energi er nødvendig for en effektiv udnyttelse af store andele af vind- og solenergi. I kombination med kraftvarmen produceres der for meget el om vinteren og for lidt om sommeren. Brædstrup Total Energianlæg omfatter krafvarmeanlæg, solpaneler, varmtvandstanke og et borehulslager til udligning af årstidsvariationer. Anlægget er nu i normal drift.

11. Juni 2012:
Slendrian bag San Diego Blackout 8. September 2011
Undersøgelsesrapporten fra Ferc/Nerc viser, at systemsammenbruddet skyldtes utilstrækkelige planlægningsredskaber, uopmærksom systemovervågning og ukoordinerede relæindstillinger. Det tyder på, at anbefalingerne efter det store blackout i 2003 ikke er blevet fulgt.
Her er min kommentar (på engelsk) og her er undersøgelsesrapporten fra Ferc/Nerc

9. maj 2012:
Vinterberetning fra Bundesnetzagentur
Nu har det tyske Bundesnetzagentur udsendt en rapport om forsyningssituationen for el og gas i vinterhalvåret 2011/2012. Sådanne beretninger er oplysende, men desværre alt for sjældne.
Her er min oversigt og her er rapporten (på tysk)

1. maj 2012:
Nyt om de pressede net i Tyskland
Præsidenten for ENTSO-E, Daniel Dobbeni, har i et brev til EU's kommissær for energi, Günther Oettinger, udtrykt bekymring for elsystemets driftssikkerhed i Europa.
Desuden har yderligere indsamling af data fra 50Hertz-området gjort det muligt at kaste nyt lys over netsituationen i Tyskland.
Læs min nye kommentar (på engelsk)
Her er brevet og den vedhæftede note

30. april 2012:
Kabel mellem Danmark og England undersøges
Energinet.dk meddeler, at man sammen med National Grid har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere et elkabel mellem Danmark og England.
Læs mere hos Energinet.dk

15. april 2012:
Download britiske systempriser
Britiske systempriser for 2009, 2010 og 2011 er nu klar til download. De nye data omfatter System Sell Price (SSP) og System Buy Price (SBP) i £/MWh som gennemsnit pr. time.
Her er downloadsiden (på engelsk)

14. april 2012:
Hyppige nedreguleringer af vindkraft i Tyskland
En historie i "Welt Online" for nogle dage siden om kritiske driftstilstande i Tyskland gjorde mig nysgerrig efter mere konkret viden. Tilgængelige data fra de tyske netoperatører viser, at anstrengte tilstande med nedregulering af vindkraft er ret hyppige. Risikoen for systemsammenbrud tages alvorligt i Tyskland. En rapport fra 2011 udreder mulige konsekvenser og anbefaler en øget indsats til bedre sikring af vitale infrastrukturer under strømafbrydelser. . . . . . Læs mere (på engelsk)

29. marts 2012:
IEA's fleksibilitetsindeks - En ufuldstændig målestok
Det Internationale Energiagentur (IEA) har lavet en metode til vurdering af, hvor meget vindenergi der er plads til i et givet område. Danmark skulle under de nuværende forhold have plads til 63 %. Det er et spændene initiativ, men metoden er ikke færdig. . . . . . Læs mere

22. marts 2012:
Tysk udbygning med solceller løbet løbsk
I 2011 blev der i Tyskland installeret 7,5 GW solceller eller 3 gange så meget som forudset. Nu trækker den tyske forbundsregering bremsen. Læs mere

17. marts 2012:
Den fleksible fjernvarme
Her er mit indlæg fra seminaret 5. marts 2012 i Fjernvarmens Udviklingscenter: Fjernvarmens oversete fleksibilitet

9. februar 2012:
Vindkraft og spotmarkeder i 2011
Iagttagelser for 2011:
- En våd sommer og et tysk moratorium for kernekraft tippede energibalancen
- Den nye balance vendte transitten af el gennem Danmark
- Danmark og Tyskland er en fælles markedsblok med 9 % vindenergi
- Midlertidige kapacitetsreduktioner svækker adgangen til handel over grænserne
- Sammenlægning af 5 landes vindkraft kan ikke skabe en jævn forsyning.
Læs mere i Statistical Survey 2011 (på engelsk)

12. januar 2012:
Artikel om vindkraft og kraftvarme
Min artikel om kraftarmesystemernes potentielle fleksibilitet ("Fjernvarmen" nr. 4 2011) er nu også udgivet af Euroheat & Power (English edition IV/2011).
Den engelske tekst kan læses her.

9. januar 2012:
Tysk oplæg til debat om smart grids
Det tyske Bundesnetzagentur har offentliggjort en 50 siders rapport (på tysk) med markante synspunkter om smart grids og med en opfordring til debat.
Her er mit bidrag til debatten (på engelsk).

1. december 2011:
Scenarier for en national tysk netudbygningsplan
For første gang nogensinde skal de 4 tyske systemoperatører lave en fælles national netudbygningsplan. Bundesnetzagentur har netop godkendt de scenarier, som planen skal bygge på. Planen skal være færdig i juni næste år.
Se en oversigt over scenarierne på engelsk her.

27. november 2011:
Nye typer data klar til download
Udvalget af data til download udvides for tiden.
Nu er der også tidsserier for produktion fra solceller (PV) of havvindmøller. PV produktionen har nået et betydeligt omfang i Tyskland og det er blevet muligt at studere forskellene i variabilitet mellem PV og vindkraft.
Tidsserierne kan downloades her.

21. november 2011:
Danmark satser på Smart Grids
Det danske Ministerium for Klima, Energi og Bygninger udsendt sine Smart Grid hensigter i en rapport: "Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde". Det er fornuftige anbefalinger, men man kunne ønske mere fokus på risikoen for større driftsforstyrrelser.
Se mine kommentarer med links til dokumenterne.

31. oktober 2011:
Nye tal for omkostninger til elproduktion
Der skrives ikke meget om elproduktionens omkostninger for forskellige teknologier. Derfor er Colin Gibsons nye probabilistiske metode et stærkt tiltrængt bidrag. Han stiller et regneark med data og macro'er til rådighed, så de, der måtte være uenige med ham, kan lave deres egne beregninger.
Se sammendrag og kommentar (på engelsk) med link til dokumenterne.

11. oktober 2011:
Tysk kernekraftstop presser driftssikkerheden
Tyskland har taget 8 GW kernekraft ud af drift. Indtil 2022 udgår yderligere 14 GW kernekraft. Den højeste belastning er omkring 80 GW. Hvordan skal kernekraften erstattes?
Læs min kommentar.

10. oktober 2011:
Tidsserier til internationale sammenligninger
Det kan være besværligt at indsamle tidsserier til internationale sammenligninger af integration af vindkraft.
Et udvalg af de tidsserier, som er brugt i mine analyser findes her.

9. september 2011:
Omfattende strømafbrydelse i USA
Rutinearbejder på koblingsstationen Hassayampa i Arizona medførte torsdag aften udkobling af en 500 kV linie mod Californien. Resultatet blev en kaskadeudkobling med strømarbrydelser for flere millioner i Arizona, Mexico og Califonien, herunder det meste af millionbyen San Diego. Forsyningen blev retableret i løbet af fredag formiddag.
Der kommer en oversigt på denne side, når omstændighederne er fuldt belyst.

28. august 2011:
Gasimport og forsyningssikkerhed
I en ny rapport fra Oxford Institute for Energy Studies udfordrer Howard Roges hvidbøgernes skønmaleri af fremtidens energiforsyning i UK.
Den voksende afhængighed af importeret gas er ikke bare et britisk problem, men et problem for hele Vesteuropa. Den ligner i betænkelig grad olieafhængigheden før 1973.

12. august 2011:
Forbedret nordisk energibalance
Vandstanden i de norske vandmagasiner er nu tæt på det normale for årstiden.
Forbedringen skyldes fortrinsvis den kraftige nedbør i 2011.
Samtidigt er spotpriserne faldet, og Danmark og Tyskland er ikke længere markant billigere end Norge og Sverige.

26. juni 2011:
Vindkraftoversigt udvidet med Storbritannien
Det er nu lykkedes mig at downloade en tidsserie for vindkraft i Storbritannien i 2010. Det giver mulighed for en ønsket udvidelse af vindkraftoversigterne for Danmark, Tyskland og Irland.
Resultaterne tyder på, at Irland og Storbritannien skal ses som en samlet blok af vindkraft på samme måde som Danmark og Tyskland.

26. april 2011:
Vindkraft skaber el-eksport
Det må ikke hedde sig, at dansk vindenergi eksporteres. Det kan imidlertid ikke afvises, at der er en tæt sammenhæng mellem vindkraft og el-eksport.
Også i 2010 var udlandsforbindelsernes rådighed dårlig. Desuden var den norske vandkraftproduktion væsentligt lavere end normalt.
Oversigten omfatter også vindkraft i Tyskland og Irland.

21. april 2011:
Lavvande i de nordiske vandmagasiner
Vandstanden er usædvanligt lav i de norske og svenske vandmagasier i år. Det skyldes øget elforbrug og mindre nedbør i 2010.

Norge sparer på vandet med en betydelig import af elektricitet. Allerede fra midten af april kan der igen konstateres stigende vandstand.


2. januar 2011:
Fjernvarmen kan udglatte vindkraftens variationer
Ofte afsluttes drøftelser af problemer med indpasning af vindkraft med trylleordet: Smart Grid. Der er imidlertid dilemmaer, som fortjener en mere indgående diskussion.
Således er vindkraft og kraftvarme i konkurrence om elforbruget. Konkurrencen kan true eksistensen for små kraftvarmeværker med dårlig økonomi.
Men samtidigt rummer fjernvarmesystemerne mulighed for at lagre energi og for at bruge overskuds-el til noget nyttigt. Det åbner nye forretningsmuligheder for de små kraftvarmeværker.
Jeg har prøvet at belyse mulighederne i en note på engelsk her.
"Fjernvarmen" har bragt artiklen Fjernvarmens oversete fleksibilitet.

10. december 2010:
Ringe vind den 7. december
Flere lande oplevede kapacitetsmangel og høje spotpriser den 7. december. Flere har spurgt, hvor meget vindkraften gavnede. Her er nogle foreløbige tal for aftenmaksimum:
Produktion  Andel af kapacitet
Danmark 142 MW 4 %
Tyskland 779 MW 3 %
Storbritannien 133 MW 6 %
Irland 298 MW 21 %
Mine tidligere analyser tyder på, at perioder med højt elforbrug og ringe vind ofte forekommer i december.

7. december 2010:
El bliver dyrere i 2011
I Østdanmark har spotprisen for el i dag nået en ny rekortdhøjde, og medierne varsler højere elpriser i 2011. Hvad stikker der under?
Se mit bud her.

22. oktober 2010:
Interview om atomkraft i DR Klima og Miljø
Kunne det nuværende elsystem udbygges med atomkraft?
Dette overraskende spørgsmål stillede Julie Søgaard fra DRs Klima og Miljø mig.
Læs mit svar her.

29. juli 2010:
I Storbritannien savnes åbenhed om elmarkedets data
The bookOgså i England diskuteres vindkraftens indpasning. Renewable Energy Foundation (REF) har ønsket at bidrage til debatten ved at udgive fem af mine nyere artikler på bogform.
Den engelske interesse for mine arbejder skyldes, at let adgang til tidsserier med danske markedsdata gør det muligt at undersøge vindkraftens virkninger. Det er ikke tilfældet i Det forenede Kongerige (UK).
REF knyttede derfor bogudgivelsen sammen med et krav om større åbenhed om elsektoren i UK, så det også der kan blive muligt at analysere markedets reaktion på en voksende andel af vindkraft.
Se: Renewable Energy Foundation, London
Danske data findes på Energinet.dk's hjemmeside
Se links til de fem artikler under Nyere publikationer

24. maj 2010:
EWIS-rapport om integration af vindkraft i Europa 2015
Det europæiske studie for integration af vindkraft har offentliggjort en banebrydende rapport. I et bredt samarbejde er der gennemført analyser for næsten 30 europæiske lande. Analyserne omfatter markedsforhold, netbelastninger og systemsikkerhed for 2015.
Den installerede vindkraft ventes forøget fra ca. 70 GW i 2008 til ca. 140 GW i 2015. Det vil øge belastningerne i nettet. En række tekniske forholdsregler er allerede planlagt.
Se: Kommentar til EWIS rapporten (på engelsk).
Se: EWIS Final Report 2010.

13. maj 2010:
Det blæser vel altid et eller andet sted?
Samkøring af vindkraft over et stort geografisk område indebærer en mere jævn produktion. I den engelske debat antager mange, at UK (Storbritannien og Nordirland) er stort nok til, at der altid kan regnes med en vis produktion af vindkraft.
Desværre publiceres der ikke tidsserier med vindkraft i UK på samme måde som i Danmark og Tyskland. Jeg har derfor brugt danske og tyske data for at belyse spørgsmålet for et geografisk område af samme udstrækning som UK.
Se min artikel i New Power UK, marts 2010

14. april 2010:
Forlig med Svenska Kraftnät ved Europa Domstolen
Der er opnået enighed mellem Svenska Kraftnät og den Europæiske Domstol om et forlig om markedets adgang til det svenske transmissionsnet. Forbedringerne skal træde i kraft senest 1. novmber 2011.
Læs mere her

30. marts 2010:
Fortsat debat om CEPOS-rapporten.
Forfatterne af CEESA-rapporten har reageret på min kritik.
Se CEESA kommentar
Den nye kommentar fastholder, at danske kraftværker i perioder med vindkraft kunne have reguleret produktion ned, og at eksporten derfor består af konkurrencedygtig termisk produktion.
På den anden side er det ubestridt, at eksporten af el afspejler vindkraftens irregulære variationer, mens de termiske kraftværkers produktion i højere grad følger elforbrugets døgnrytme. Det tyder på, at eksporten er stærkt påvirket af vindkraften.
Da eksportens oprindelse ikke kan spores objektivt, kan man undre sig over, at det kan være så vigtigt at få afvist den ene af de to fortolkninger. Problemet er måske, at man kan opgøre eksportens markedsværdi og sammenligne den med vindkraftens omkostninger.
Jeg kan tilføje, at intet i den nye kommentar rokker ved min kritik at den professionelle kvalitet af den oprindelige CEESA-rapport.
Se øvrige referencer nedenfor og min blog på ing.dk

21. marts 2010:
Vindkraft og elmarkeder i Danmark og Tyskland 2009
Min analyse sidste år af vindkraft og spotmarkeder for Renewable Energy Foundation i London byggede på dataoversigter for årene 2006 til 2008. Rækken er nu suppleret med en dataoversigt for 2009.
Se: Oversigt
Se: Statistical Survey 2009.

5. marts 2010:
Debat om CEPOS-rapport
Sidste år udgav CEPOS rapporten Wind Energy – The case of Denmark. Rapporten konstaterer, at der ikke er gjort meget andet for indpasning af vindkraft i Danmark end at lade større nabolande absorbere vindkraftens variationer.
Det vækker vrede, når myten om en fremragende indpasning af vindkraft i Danmark anfægtes.
Rapporten Danish Wind Power – Export and Cost er udgivet af Aalborg Universitet, finansieret af CEESA og underskrevet af en række kendte energieksperter. På et spinkelt fagligt grundlag afvises CEPOS-rapportens analyser og konklusioner kategorisk, herunder min beregning af eksporteret vindenergi.
Læs mit svar: Wind Power Variations are Exported.
Se også ing.dk/artikel/107428
CEESA-rapporten: Danish Wind Power – Export and Cost
CEPOS-rapporten: Wind Energy - The Case of Denmark

10. januar 2010:
Vindkraft og kraftvarme: konflikt eller samspil?
Der er politisk enighed om, at ny vindenergi skal give et væsentligt bidrag til en øget andel af vedvarende energi i Danmark. Der opstår imidlertid det dilemma, at der er for lidt elforbrug i Danmark til både vindkraft og kraftvarme. Vindkraft og kraftvarme giver kun mening sammen med et passende elforbrug.
Brug af el til opvarmning er en logisk løsning, som i mange år har været tabu i Danmark.
Der er imidlertid ingen vej uden om opvarmning af fjernvarmevand med el, hvis både vind og kraftvarme skal udnyttes effektivt i fremtiden. Det er der efterhånden enighed om. Hvor langt kan man komme ved samordning af vindkraft og kraftvarme i Danmark? Det har jeg sat mig for at belyse.
Læs om indpasning af vindkraft.

4. december 2009:
Klimaforandringens udfordringer
Det er blevet et højt prioriteret nationalt og internationalt mål at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren. Det er utroligt, at vi er blevet så rige og så trygge, at vores væsentligste bekymring handler om klodens langsigtede klimaforandringer. Den tilstand vil ikke vare ved. Mere presserende globale problemer vil sætte en ny dagsorden længe inden klimaforandringen bliver mærkbar.
Adskillige firmaer, kommuner og øer erklærer sig CO2-neutrale, fordi de har entreret om en mængde CO2-fri energi. Men at anskaffe CO2-fri energi er kun at gå en del af vejen. Det skubber de tungeste problemer over på andre.
Elsystemet skal nemlig også sørge for den permanente balance mellem forbrug og produktion af el, og det skal levere varme til landets mange fjernvarmesystemer.
I 2025 forestiller man sig, at der skal produceres dobbelt så meget vindenergi i Danmark som nu. Det vil svare til halvdelen af det nuværende elforbrug. Det bliver en spændende udviklingsproces at gennemføre den fornødne omlægning af elsystemet, så både el- og varmeforsyning sikres samtidigt med, at spildet af vindenergi minimeres.
Læs mere om et el-system med 50 % vindenergi.

30. november 2009:
Nyt elkabel mellem Norge og Danmark
Energinet.dk meddeler:
"Energinet.dk og Statnett - der har ansvaret for elsystemerne i hhv. Danmark og Norge - har besluttet at bygge et nyt elkabel mellem de to lande.
Forbindelsen med navnet Skagerrak 4 får en kapacitet på 700 MW, og den ventes i drift i 2014 under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser."
Her er den fulde ordlyd af pressemeddelelsen fra Energinet.dk.

10. november 2009:
E.ON afhænder transmissionsnet til TenneT
Det tyske energiselskab, E.ON, meddeler, at dets 400 kV transmissionsselskab, Transpower, skal sælges til den hollandske systemoperatør, TenneT. Det imødekommer en del af kritikken fra EU og frigør E.ON sig fra mistanken om forskelsbehandling af markedsaktører som følge af, at E.ON ejer både kraftværker og transmissionsnet.
Her er meddelelsen fra E.ON.

15. oktober 2009:
Europæiske systemoperatører enige om markedskobling
Sammenslutningen af europæiske systemoperatører, ENTSOE, meddeler, at der er opnået enighed mellem systemoperatørerne i Nord- og Centraleuropa om principperne for en sammenkobling af spotmarkederne. Det vil sikre en mere effektiv udnyttelse af samkøringsforbindelserne, samordnede prissignaler og dermed en mere effektiv drift at det samlede system.
Se meddelelsen fra ENTSOE og den fælles erklæring.

6. oktober 2009:
EU tester Svenska Kraftnäts flaskehalshåndtering
Dansk Energi har klaget til EU over Svenska Kraftnäts begrænsninger for elhandlen mellem Sverige og Danmark. Nu har EU kommissionen offentliggjort et oplæg efter forhandlinger med Svenska Kraftnät. Oplægget er en imødekommelse af den danske klage og godt nyt for danske elforbrugere.
Se EU Kommissionens status

17. september 2009:
Venstre vil nedtrappe støtten til vindmøller
Venstres klima- og energiordfører, Lars Christian Lilleholt vil gradvist have støtten til vindmøller nedtrappet for at øge støtten til andre former for vedvarende energi.
Se meddelelsen fra Venstres hjemmeside

15. september 2009:
CEPOS: Vindenergiens skjulte omkostninger
Danmark producerer omkring 20% af elforbruget som vindkraft, men det meste eksporteres, siger CEPOS, og derved bliver den vindkraft, som bruges i Danmark, uforholdsmæssigt dyr for danske forbrugere.
Se pressemeddelelse fra CEPOS eller hele rapporten (3 MB)

11. september 2009:
EcoGrid.dk på Nordic Wind Power Conference 2009
EcoGrid.dk er et stort anlagt projekt for integration af vindkraft. Projektets fase 1 blev afsluttet med en workshop på Energinet.dk i maj 2009. Resultaterne blev præsenteret af Thomas Ackermann på NWPC'2009.
Se Thomas Ackermanns præsentation, en oversigtsartikel eller projektets hjemmeside

10. september 2009:
Spotprisstudiet på NWPC'2009
Spotprisstudiet blev lavet tidligere på året for Renewable Energy Foundation (læs mere her). Hovedresultaterne blev præsenteret på konferencen, NWPC'2009, som fandt sted i Rønne den 10. og 11. september 2009. I skandinavisk sammenhæng har det særlig betydning, at kapaciteten af samkøringsforbindelserne i de 3 år, som er undersøgt, af tekniske eller andre grunde ligger langt under de nominelle værdier. Dette problem bør løses af hensyn til udnyttelsen af en stigende andel af vindkraft.
Se artiklen og præsentationen til NWPC'2009

4. august 2009:
Monopolkommission kritiserer el- og gasmarked i Tyskland
Den tyske regerings rådgivende organ i markedsspørgsmål, Monopolkommissionen, har fremlagt en omfattende redegørelse, som slår fast, at konkurrencen på de tyske energimarkeder har alvorlige mangler. Det gælder ikke minds på producentsiden og dermed på engros markederne.
Redegørelsen foreslår en lang række forbedringer, herunder systematisk markedsovervågning, fuldstændig gennemsigtighed over for en uafhængig markedsovervågningscentral og implicitte auktioner til håndtering af flaskehalse i de internationale net.
Se kommissionens pressemeddelelse på tysk

2. juli, 2009:
Tyske netoperatører og EEX forbedrer markedets gennemsigtighed
De fire tyske netoperatører og the European Energy Exchange, EEX, vil offentliggøre data for produktion og forbrug for at forbedre gennemsigtigheden af engros markedet for elektricitet.
Se pressemeddelelsen (side 1 og 2 på tysk, side 3 og 4 på engelsk)

1. juli 2009:
Nordels aktiviteter overført til ENTSO-E
Siden 1963 har Nordel været den afgørende drivkraft bag en koordineret udvikling af nordiske kraftsystemer og elmarkeder. Nordels struktur er blevet opdateret efter behov. Siden 1998 har medlemmerne været de nordiske systemoperatører. Fra 1. juli 2009 er alle aktiviteter blevet overført til den europæiske sammenslutning af systemoperatører, ENTSO-E.
Læs mere på Nordels hjemmeside (tilgængelig resten af 2009) eller hos ENTSO-E.

14. maj 2009:
Behov for mere gennemsigtigt elmarked i UK
Policy Exchange i London har under titlen "Viden er magt" (Knowledge is Power) fremlagt en række forslag til afhjælpning af tillidskrisen omkring energimarkedet. Forslagene er især rettet mod slutbrugermarkedet for el.
Læs mere på http://www.policyexchange.org.uk/publications/publication.cgi?id=117

12. maj 2009:
Storbritannien dårligt forberedt til boom i vindkraft
Det er en overdrivelse, når det hævdes, at Danmark med dygtighed har integreret 20 % vindenergi i elsystemet. Det er mere retvisende at sige, at Danmark og Tyskland tilsammen har integreret 7 %. Det er et af de overraskende resultater af en gennemgang af danske og tyske data fra årene 2006-2008.
Den danske succes skyldes især dynamiske internationale elmarkeder og stærke elektriske forbindelser til flere store naboer.
Det har fået Renewable Energy Foundation i London til at pege på, at Storbritannien ikke bare kan lægge sig bekvemt i Danmarks kølvand. Et ambitiøst program for britisk vindkraft må ledsages af nye virkemidler til fastholdelse af elsystemet balance og sikkerhed.
Læs mere...

21. april 2009:
Elkabel mellem Danmark og Holland forberedes
De systemansvarlige selskaber i Danmark og Holland, Energinet.dk og TenneT, har nu indgået er formel aftale om fortsætte forberedelserne til en elektrisk forbindelse mellem de to lande.
Læs pressemeddelelsen på engelsk på Energinet.dk's hjemmeside.

9. marts 2009:
Elbiler og varmepumper kan bidrage til 2020 målene
Energinet.dk har offentliggjort analysen "Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark - Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler".
Se mere på Energinet.dk's hjemmeside.

Opdateret d. 8.3.2022