21. marts 2010
Vindkraft og elmarked i Danmark og Tyskland i 2009

Det debatteres stadig, om vindkraft får en jævnere profil, når den samles for større geografiske områder end Danmark.

Sidste år analyserede jeg vindkraft og elspotmarkedet for Renewable Energy Foundation i London. Analysen omfattede årene 2006-2008. Undersøgelsen blev udvidet med en af de fire tyske systemoperatører, da der viste sig en uventet tæt kobling mellem spotpriserne i Danmark og Tyskland.

Derfor er der for 2009 indsamlet data på timebasis for alle fire tyske systemoperatører foruden de to danske områder, som Energinet.dk har ansvaret for. De tyske systemoperatører er: Transpower (tidligere E.ON Netz), Amprion (RWE), EnBW og 50Hertz (tidligere Vattenfall Transmission). De danske områder betegnes DKW (vest) og DKE (øst).

Her følger nogle konklusioner for 2009. Resultaternes nøjagtighed beror på nøjagtigheden af de data, som systemoperatørerne stiller til rådighed.

Se hele rapporten for 2009 (på engelsk).

Vindkraften i 2009
* I 2009 var Vindkraftens energiindhold i Danmark 87,9 % i forhold til et normalår.
* Den totale produktion af vindenergi i 2009 var 6,7 TWh i Danmark (19,4 % af elforbruget) og 37,7 TWh i Tyskland (6,9 % af skønnet elforbrug).
* Den gennemsnitlige benyttelsestid i Danmark var 1820 timer på land og 3343 timer til havs. De tilsvarende kapacitetsfaktorer er 0,21 på land og 0,37 til havs.
* Der er en høj grad af samtidighed i vindkraftens variationer i alle 6 områder. Det gælder især perioder med ringe vind.
- For den samtidige produktion af vindkraft i Danmark og Tyskland var det laveste timegennemsnit i 2009 223 MW eller ca. 1 % af den maksimale produktion.
- Det laveste 24-timers gennemsnit af vindkraft i Danmark og Tyskland var 348 MW eller ca. 1½ % af den maksimale produktion.
* For Danmark og Tyskland tilsammen er den producerede vindenergi anslået til 7,6 % af elforbruget.
 
Samkøringsforbindelserne i 2009
* Rådigheden af de danske udlandsforbindelser er fortsat utilfredsstillende.
- Det skyldes dels havarier på anlæggene og dels kapacitetsbegrænsninger, som fastlægges driftsmæssigt. Det sidste gælder ikke mindst for leverancer fra Sverige til Danmark.
 
Elmarkedet i 2009
* I 2009 var spotpriserne lave og på nogenlunde sammen gennemsnitlige niveau for Nord Pools systempris, den tyske EEX-pris og de to danske områdepriser.
* Den gennemsnitlige prisstabilitet har været god, men der er også forekommet spidser med ekstremt høje og lave spotpriser.
* Antallet af timer med ekstreme spotpriser vokser især i Tyskland.
- Der er i 2009 observeret 71 timer med negative spotpriser i Tyskland.
* Nord Pool tillod negative spotpriser i Danmark fra oktober 2009. I december forekom 9 timer med negative spotpriser i Vestdanmark.
* I Østdanmark var der i 2009 mange tilfælde med høje priser, især i løbet af efteråret.
- En hovedårsag var kapacitetsbegrænsninger på Øresundsforbindelsen.
- Den svenske flaskehalshåndtering er under omlægning efter pres fra EU.
- Uanset årsagen har det overordnede nordiske net i 2009 været utilstrækkeligt til at sikre en tilfredsstillende markedsbetjening i Østdanmark.

Opdateret d. 25.3.2010