10. januar 2010

Kraftvarmen har den fleksibilitet, som vindkraftern savner

Der forekommer en ret polariseret debat om vindkraft, ikke mindst i udlandet. Ivrige tilhængere af vindkraft nedtoner behovet for særlige virkemidler og hævder, at problemerne opløses af sig selv i det store europæiske marked.

Det er ren strudsepolitik. Samtidig fastholdelse af høj leveringssikkerhed, samproduktion af el og varme samt effektiv udnyttelse af vindkraften kommer også til at kræve nye lokale virkemidler, som det gælder om at få udviklet i tide.

Energinet.dk har gjort en stor indsats for at undersøge og beskrive mulighederne for en effektiv indpasning af vindkraft, se mere om indpasning af vedvarende energi på Energinet.dk's hjemmeside.

Smart Grid er fugle på taget
Der er arbejdet intenst i mange andre lande på at finde løsninger på vindkraftens indpasningsproblemer. "Smart grids" er betegnelsen for en ny arkitektur for el-systemer. "Smart grids" skal tilbyde brugerne helt nye tjenester og mobilisere hidtil uudnyttet fleksibilitet i el-systemerne.

Store forventninger knyttes til brug af eldrevne biler og endnu mere avancerede teknologier. De vil også kunne komme på banen, men først i takt med, at der modnes "smart grid" tjenester til praktisk brug i Danmark. Det vil vare længe, før smart grids kan levere nogen nævneværdig fleksibilitet.

Mange har hævdet, at det ikke vil blive noget problem at håndtere overskydende elektricitet, fordi det kan lægges på lager i Norge. Det skal man også gøre, når det er lønsomt, men det vil det ikke altid være. Tyskland har ti gange så meget vindkraft som Danmark og efterspørger også reguleringsydelser internationalt. Nordmændene tager sig betalt for deres service, og prisen afhænger af de danske alternativer. Sådan er markedets vilkår.

Kraftvarmesystemernes kan nyttiggøre eloverløb
Jeg har været særligt optaget af, at Danmark har en mulighed skabe billige og effektive indenlandske alternativer, nemlig ved en samordning med kraftvarmesystemerne. Fjernvarmeværkerne har varmt vand lagret i rør og tanke til mange timers varmeforsyning. Det varme vand udgør et betydeligt lager, som gør en meget fleksible indsats af kraftvarmeværkerne mulig.

Figurerne er fra en simulering med 50% vindenergi. En del af vindenergien omdannes til varme med elpatroner og varmepumper, og eloverløbet reduceres tilsvarende. Kraftvarmeværkerne fylder vindkraftens huller ud.

Udnyttes denne fleksibilitet ikke, vil vindkraft og kraftvarmeværker konkurrere om et utilstrækkeligt elforbrug, som vi oven i købet gør os umage med at reducere. Resultatet bliver eloverløb og øget varmeproduktion på spidslastcentralerne.

Optimal udnyttelse af varmtvandslagrene og elopvarmning af fjernvarmevand kan på årsbasis eliminere over halvdelen af de problemer, som vil opstå, når vindenergien skrues op til 50 % af det traditionelle elforbrug.

Analysen har i 2011 været publiceret i "Fjernvarmen" og i "EuroHeat & Power".

Der bliver brug for langt mere avancerede analyser. I Tyskland har effekten fra solceller nu nået samme størrelsesorden som vindmøllernes effekt. Det kan også blive tilfældet i Danmark.

På den anden side sættes der nu i Danmark anlæg med sæsonlagre og varmepumper i drift. Erfaringerne herfra vil blive fulgt op på denne hjemmeside.

Se nedenstående noter.


* 50 % vindenergi - Muligheder og udfordringer - 3. dec. 2009
* Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? - 10. jan. 2010
* Making Renewable Energy Useful - 19. jun. 2010
* Combining Smart Grid Measures - 27. december 2010
* Fjernvarmens oversete fleksibilitet - Fjernvarmen 4/2011
* Samspil mellem el og varme - Dansk Fjernvarmes årsmøde 26. okt. 2012

Opdateret d. 10.1.2013