9. maj 2012:
Øget pres på det tyske net i vinteren 2011/12
120 siders rapport fra Bundesnetzagentur

Det tyske Bundesnetzagentur bekræfter i en 120 siders rapport om forsyningssituationen for el og gas i Tyskalnd i vinterhalvåret 2011/12 billedet af et anstrengt net, som tidligere omtalt her på siden..

Det er gavnligt for en bredere forståelse af behovet infrastrukturens betydning, når en myndighed kortlægger systemets tilstand og publicerer årlige redegørelser på godt og ondt. Den slags rapporter er alt for sjældne.

Her følger mit forsøg på en oversættelse af de 10 punkter i rapportens sammendrag:
1. Elnettes situation var meget anspændt i vinteren 2011/2012.
2. Udover de scenarier, der var beskrevet i beretningen af 31. august 2011 fra Bundesnetzagentur, fulgte med knapheden på naturgas i februar 2012 en uventet tildragelse, som yderligere belastede elnettene, henholdsvis krævede ekstra forholdregler fra transmissionsoperatørerne til opretholdelse af systemsikkerheden.
3. Derudover har også i februar 2012 usædvanligt høje prognoseafvigelser ført til en udtømning af reguleringsreserverne, så at transmissionsoperatørerne måtte gribe til ekstra forholdsregler. Bundesnetzagentur vil skabe incitamenter til forbedring af prognoserne ved tilpasning af prissystemet for udligningsenergi.
4. Synkronkompensatoren Biblis er gået i drift i februar 2012 og har med hensyn til spændingsholdningen givet den forventede aflastning.
5. Der blev flere gange gjort brug af de tyske og østrigske kraftværksreserver. De tjente delvis til aflastning af ledninger og delvis som tillæg til fuldt udnyttet regulerkraft. Der bliver også næste vinter behov for kraftværksreserverne i nogenlunde samme størrelsesorden.
6. Kraftværkssituationen har udviklet sig ufordelagtigt. Planlagte udbygninger er forsinket. Stop af flere konventionelle kraftværker kan for tiden ikke forsvares i Tyskland. Det vil kræve regulering og lovgivningsmæssige forholdsregler at hindre nedlæggelse af kraftværker inden for konventionel produktion. Hvis der i Sydtyskland alligevel nedlægges flere kraftværker, øges behovet for reservekraft tilsvarende. På mellemlangt sigt skulle derudover nødvendigheden af kapacitetsmekanismer udersøges intensivt.
7. Hvis der udbydes mere strøm fra vedvarende kilder end der faktsik kan transporteres af nettet, fører dette gennem tilsvarende prissignaler til ekstra netbelastning, da konventionelle kraftværker fortrænges i prioritetsrækken, hvilket resulterer i øget eksport fra Tyskland i EUs indre marked. Efter Bundesnetzagenturs opfattelse giver bestående retsrammer allerede transmissionsoperatørerne mulighed for forholdsregler til begrænsning af udbuddet til mængder, som faktisk kan transporteres. En normativ tydeliggørelse forekommer alligevel hensigtsmæssig.
8. Samarbejdet mellem netoperatører på el- og gasområdet skal forbedres for at der kan tages hensyn til gaskraftværkernes og dermed gasforsyningens voksende betydning for elnettenes forsyningssikkerhed. Også her anbefales ændringer af retsrammerne.
9. Der findes ingen teknisk valide forholdsregler, som kan erstatte netudbygningen. En konsekvent indsats af de etablerede instrumenter til fremme af netudbygningen er nødvendig.
10. Begrænsningerne af gasforsyningen i februar 2012 har blotlagt gasnettenes svage punkter. Der er behov for handling i gasnettene. Dette står hendigvis tydeligt tilbage for behovet for handling i elnettene.

Det gennemgående tema er uro for den fremtidige kapacitet af kraftværker, reguleringskapacitet og reserver. Man kan undre sig over det unuancerede punkt 9, men sådan ser verden måske ud for et Netzagentur.

Udviklingen fra 2011/11 til 2011/12
Fra rapportens forskellige beskrivelser skal her fremhæves den øgede tendens i brugen af energilovens §13.1 til omfordeling (Redispatch) samt indfødningsbegrænsning (Einspeisereduzierung) ifølge §13.2 og §11 i lov om vedvarende energi. Tallene omfatter kun transmissionsnet.

Omfordeling bruges for at aflaste højt belastede anlægsdele.
 
Vinterhalvår 2010/11 2011/12
Antal aflastede anlæg 5 9
Omfordelt energi GWh 120 2.295

For begge år er det overvejende forbindelsen Remptendorf-Redwitz mellem Tyskland og Østrig, som har skullet aflastes.

Indfødningsbegrænsning er forekommet 197 gange i vinterhalvåret 2011/12 mod 39 gange året før.
Af de 197 tilfælde skyldes de 184, at vindkraft har forårsaget stor indfødning fra distributionsnet til transmissionsnet.
5 tilfælde var særligt alvorlige med virkninger i hele nettet:
 
Vinterhalvår 2011/12 Anlæg Virkning
3 dec 2011 Rörsdorf-Hradec > 1000 MW
29 dec 2011 Remptendorf-Redwitz
Vierraden-Kreinik
>1000 MW
15 feb 2012 Remptendorf-Redwitz
Bärwalde-Schmölln
1200 MW
22-23 feb 2012 Remptendorf-Redwitz 4000 MW
n-1 problem
28-29 feb 2012 Remptendorf-Redwitz
Eisenach-Mecklar
Vieselbach-Mecklar
4800 MW
n-1 problem

Disse oversigter bekræfter, at tysk elforsyning i vinteren 2011/12 har kørt med små marginaler uden plads til nye heroiske politiske beslutninger. Forhåbentlig bliver budskaberne fra Bundesnetzagentur forstået, så der fremover kan opnås en bedre harmoni mellem produktionssystemets omlægning i grøn retning og infrastrukturens tilpasning.

Referencer
* Bericht zum Zustand der leitungsgebundenen Energieversorgung im Winter 2011/12 Bundesnetzagentur, 3. maj 2012
* Frequent German Wind Power Curtailments, Paul-Frederik Bach, 14. april 2012
* Interconnected system operation conditions in Continental Central Europe, ENTSO-E, 13. marts 2012


Opdateret d. 19.5.2012