Integration af VE
23. april 2017:
Elmarkederne vil afgøre vindkraftens integrationsomkostninger
Vindenergi har mindre kommerciel værdi end energi fra styrbare kraftværker. Jeg har anvendt markedsværdier i adskillige noter, men mange læsere forstår ikke konceptet. Denne note bruger data fra et enkelt døgn i et forsøg på at forklare, hvordan markedsværdien fremkommer:

9. februar 2017:
Mindre vind og højere spot priser i 2016
I 2016 var der mindre vind og derfor også mindre vindenergi end i det foregående år. Det interessante ved 2016 er, at resultaterne ser ud til at bekræfte sammenhængen mellem andelen af vindeenergi og elmarkedets spotpriser. Til denne note har jeg udvalgt data, som kan vise udviklingen siden 2010, og som kan give et indtryk af dansk elforsyning i 2016: 2016: Less Wind Energy and Higher Spot Prices (på engelsk).

30. januar 2016:
Kan Tyskland opfylde sine CO2 mål i 2020?

5. januar 2016:
Danmarks stigende afhængighed af udenlandske ressourcer til elsystemets balancering
Vindkraft og solceller er ikke-styrbare kraftkilder. Der skal være adgang til tilstrækkelige fleksible ressourcer for at indgå strømafbrydelse og for at begrænse spild af vedvarende energi. Indtil nu har nabolandene leveret det meste af reguleringsarbejdet for dansk elforsyning. Den danske afhængighed af udenlandske ressourcer vokser i takt med tilgangen af vind- og solenergi.

5. oktober 2015:
På vej mod 50 % Vind-el i Danmark
Den 23. september orienterede jeg energigruppen under European Physical Society (EPS) om integrationen af vindkraft i de danske elsystemer.
Her er min præsentation (på engelsk) og links til EPS og energigruppen

12. juni 2015:
Samfundsvidenskaberne savnes i dansk Smart Grid forskning
Danmark har høje ambitioner for udviklingen og implementeringen af Smart Grid. En arbejdsgruppe har vurderet dansk Smart Grid forskning og påvist flere mangler. Det er et hovedproblem, at forskningen i markedsdesign og kommunikation er utilstrækkelig.

13. december 2014:
Ny dansk rapport om Smart Grid forskning
Smart Grid forventes at bidrage til balanceringen af den fluktuerende produktion fra vindmøller og solpaneler. De danske energiforskningsprogrammer har udarbejdet en rapport om behovet for yderligere Smart Grid forskning og udvikling for at opnå effektiv drift med 50 % vindenergi i 2020.
Link til rapporten.

5. juni 2014:
Danmarks afhængighed af el fra udlandet
Er integration af vindkraft en success i Danmark? Eller bliver dansk vindenergi solgt til udlandet for ingen penge?
Her er mit bidrag til myterne.

7. januar 2014:
Hvad skal supplere sol og vind i 2020?
I 2020 ventes elforbruget dækket med 50 % vindenergi og 4 % solenergi. Men hvad skal de sidste 46 % bestå af?
Denne artikel er publiceret i "Naturlig Energi" og "fjernvarmen" i januar 2014.

16. november 2013:
Elselskaber i Californien skal sørge for energilagring
Nu har California Power Utility Commission (CPUC) sat mål for elselskabernes udbygning af energilagre.
Her er min introduktion (på engelsk)

29. september 2013:
Det tyske pumpekraft paradoks
Pumpekraft synes at være den perfekte teknologi til udglatning af belastningsvariationer. Nu ser det ud til, at Vattenfall er ved at lukke sit tyske pumpekraftværk, fordi det taber penge.
Her er min økonomiske analyse (på engelsk)

23. Juli 2013:
100 % VE er et misvisende mål
Der skal i den nærmeste fremtid træffes afgørende beslutninger om udviklingen af de danske energisystemer i perioden 2020 til 2035. En omfattende energianalyse fra Dansk Energi stiller nogle meget interessante spørgsmål.
Læs min orientering

22. november 2012:
Solceller kan begrænse eloverløb og brændselsforbrug
Regeringen har lagt en dæmper på solcelleudviklingen i Danmark. Jeg har undersøgt samspillet mellem solceller, vindkraft og kraftvarme. En vis andel af solceller synes at reducere de ubalancer, som vindkraften har skabt. Ud fra et driftsmæssgt synspunkt bør vindmøllerne producere omkring tre gange så meget som solcellerne.
Se resultaterne (på engelsk) her

9. september 2012:
En visioner for tysk elforsyning i 2050
Tyskland har ambitiøse planer for omstillingen til vedvarende energi. Deutsche Energie Agentur (dena) har udgivet en ny undersøgelse om integrationen af vedvarende energi i Tyskland. Studiet er baseret på vejledende scenarier, som er udgivet af Forbundsministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed (BMU).
Læs om et Tyskland med 86 % VE i elforsyningen her (på engelsk)
Det nye dena studie (på tysk)
Vejledende studie 2010 (på tysk med engelsk sammendrag side 31-60)

1. September 2012:
DOE Rapport om bedste praksis i integration af vindkraft
To af ni fremhævede eksempler er fra Energinet.dk
Det amerikanske energiministerium (DOE) har taget det bemærkelsesværdige initiativ at få lavet en oversigt over, hvor langt man verden rundt er kommet med indpasning af vindkraft. Oversigten omfatter 72 % af verdens kapacitet af vindkraft. Vindkraften har påvirket driftsforholdene, Systemoperatørerne har allerede ydet en betydelig udviklingsindsats for at opretholde normal systemsikkerhed.

20. Juli 2012:
Smart Grid er ikke hele løsningen
Jeg synes, at troen på, at Smart Grid kan sikre vindkraftens integration i Danmark, ofte overdrives. Jyllands-Posten har i dag bragt min kommentar.
Se mit læserbrev

22. marts 2012:
Tysk udbygning med solceller løbet løbsk
I 2011 blev der i Tyskland installeret 7,5 GW solceller eller 3 gange så meget som forudset. Nu trækker den tyske forbundsregering bremsen. Læs mere

9. januar 2012:
Tysk oplæg til debat om smart grids
Det tyske Bundesnetzagentur har offentliggjort en 50 siders rapport (på tysk) med markante synspunkter om smart grids og med en opfordring til debat.
Her er mit bidrag til debatten (på engelsk).

21. november 2011:
Danmark satser på Smart Grids
Det danske Ministerium for Klima, Energi og Bygninger udsendt sine Smart Grid hensigter i en rapport: "Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde". Det er fornuftige anbefalinger, men man kunne ønske mere fokus på risikoen for større driftsforstyrrelser.
Se mine kommentarer med links til dokumenterne.

26. april 2011:
Vindkraft skaber el-eksport
Det må ikke hedde sig, at dansk vindenergi eksporteres. Det kan imidlertid ikke afvises, at der er en tæt sammenhæng mellem vindkraft og el-eksport.
Også i 2010 var udlandsforbindelsernes rådighed dårlig. Desuden var den norske vandkraftproduktion væsentligt lavere end normalt.
Oversigten omfatter også vindkraft i Tyskland og Irland.

24. maj 2010:
EWIS-rapport om integration af vindkraft i Europa 2015
Det europæiske studie for integration af vindkraft har offentliggjort en banebrydende rapport. I et bredt samarbejde er der gennemført analyser for næsten 30 europæiske lande. Analyserne omfatter markedsforhold, netbelastninger og systemsikkerhed for 2015.
Den installerede vindkraft ventes forøget fra ca. 70 GW i 2008 til ca. 140 GW i 2015. Det vil øge belastningerne i nettet. En række tekniske forholdsregler er allerede planlagt.
Se: Kommentar til EWIS rapporten (på engelsk).
Se: EWIS Final Report 2010.

30. marts 2010:
Fortsat debat om CEPOS-rapporten.
Forfatterne af CEESA-rapporten har reageret på min kritik.
Se CEESA kommentar
Den nye kommentar fastholder, at danske kraftværker i perioder med vindkraft kunne have reguleret produktion ned, og at eksporten derfor består af konkurrencedygtig termisk produktion.
På den anden side er det ubestridt, at eksporten af el afspejler vindkraftens irregulære variationer, mens de termiske kraftværkers produktion i højere grad følger elforbrugets døgnrytme. Det tyder på, at eksporten er stærkt påvirket af vindkraften.
Da eksportens oprindelse ikke kan spores objektivt, kan man undre sig over, at det kan være så vigtigt at få afvist den ene af de to fortolkninger. Problemet er måske, at man kan opgøre eksportens markedsværdi og sammenligne den med vindkraftens omkostninger.
Jeg kan tilføje, at intet i den nye kommentar rokker ved min kritik at den professionelle kvalitet af den oprindelige CEESA-rapport.
Se øvrige referencer nedenfor og min blog på ing.dk

5. marts 2010:
Debat om CEPOS-rapport
Sidste år udgav CEPOS rapporten Wind Energy – The case of Denmark. Rapporten konstaterer, at der ikke er gjort meget andet for indpasning af vindkraft i Danmark end at lade større nabolande absorbere vindkraftens variationer.
Det vækker vrede, når myten om en fremragende indpasning af vindkraft i Danmark anfægtes.
Rapporten Danish Wind Power – Export and Cost er udgivet af Aalborg Universitet, finansieret af CEESA og underskrevet af en række kendte energieksperter. På et spinkelt fagligt grundlag afvises CEPOS-rapportens analyser og konklusioner kategorisk, herunder min beregning af eksporteret vindenergi.
Læs mit svar: Wind Power Variations are Exported.
Se også ing.dk/artikel/107428
CEESA-rapporten: Danish Wind Power – Export and Cost
CEPOS-rapporten: Wind Energy - The Case of Denmark

4. december 2009:
Klimaforandringens udfordringer
Det er blevet et højt prioriteret nationalt og internationalt mål at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren. Det er utroligt, at vi er blevet så rige og så trygge, at vores væsentligste bekymring handler om klodens langsigtede klimaforandringer. Den tilstand vil ikke vare ved. Mere presserende globale problemer vil sætte en ny dagsorden længe inden klimaforandringen bliver mærkbar.
Adskillige firmaer, kommuner og øer erklærer sig CO2-neutrale, fordi de har entreret om en mængde CO2-fri energi. Men at anskaffe CO2-fri energi er kun at gå en del af vejen. Det skubber de tungeste problemer over på andre.
Elsystemet skal nemlig også sørge for den permanente balance mellem forbrug og produktion af el, og det skal levere varme til landets mange fjernvarmesystemer.
I 2025 forestiller man sig, at der skal produceres dobbelt så meget vindenergi i Danmark som nu. Det vil svare til halvdelen af det nuværende elforbrug. Det bliver en spændende udviklingsproces at gennemføre den fornødne omlægning af elsystemet, så både el- og varmeforsyning sikres samtidigt med, at spildet af vindenergi minimeres.
Læs mere om et el-system med 50 % vindenergi.

15. september 2009:
CEPOS: Vindenergiens skjulte omkostninger
Danmark producerer omkring 20% af elforbruget som vindkraft, men det meste eksporteres, siger CEPOS, og derved bliver den vindkraft, som bruges i Danmark, uforholdsmæssigt dyr for danske forbrugere.
Se pressemeddelelse fra CEPOS eller hele rapporten (3 MB)

11. september 2009:
EcoGrid.dk på Nordic Wind Power Conference 2009
EcoGrid.dk er et stort anlagt projekt for integration af vindkraft. Projektets fase 1 blev afsluttet med en workshop på Energinet.dk i maj 2009. Resultaterne blev præsenteret af Thomas Ackermann på NWPC'2009.
Se Thomas Ackermanns præsentation, en oversigtsartikel eller projektets hjemmeside

10. september 2009:
Spotprisstudiet på NWPC'2009
Spotprisstudiet blev lavet tidligere på året for Renewable Energy Foundation (læs mere her). Hovedresultaterne blev præsenteret på konferencen, NWPC'2009, som fandt sted i Rønne den 10. og 11. september 2009. I skandinavisk sammenhæng har det særlig betydning, at kapaciteten af samkøringsforbindelserne i de 3 år, som er undersøgt, af tekniske eller andre grunde ligger langt under de nominelle værdier. Dette problem bør løses af hensyn til udnyttelsen af en stigende andel af vindkraft.
Se artiklen og præsentationen til NWPC'2009

12. maj 2009:
Storbritannien dårligt forberedt til boom i vindkraft
Det er en overdrivelse, når det hævdes, at Danmark med dygtighed har integreret 20 % vindenergi i elsystemet. Det er mere retvisende at sige, at Danmark og Tyskland tilsammen har integreret 7 %. Det er et af de overraskende resultater af en gennemgang af danske og tyske data fra årene 2006-2008.
Den danske succes skyldes især dynamiske internationale elmarkeder og stærke elektriske forbindelser til flere store naboer.
Det har fået Renewable Energy Foundation i London til at pege på, at Storbritannien ikke bare kan lægge sig bekvemt i Danmarks kølvand. Et ambitiøst program for britisk vindkraft må ledsages af nye virkemidler til fastholdelse af elsystemet balance og sikkerhed.
Læs mere...

9. marts 2009:
Elbiler og varmepumper kan bidrage til 2020 målene
Energinet.dk har offentliggjort analysen "Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark - Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler".
Se mere på Energinet.dk's hjemmeside.
Opdateret d. 1.5.2017